Nyckeltal för Weatherlight AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-09 2022-09
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 516 650
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 516 650
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 65 58
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 259 184
Personalkostnader 160 249
Avskrivningar 17 12
Summa rörelsekostnader -501 -503
Rörelseresultat 15 148
Resultat 2023-09 2022-09
Resultat före skatt 16 148
Skatt 3 31
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 16 148
Årets resultat 13 117
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 148
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2023-09 2022-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 26 0
Inventarier 36 48
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 62 48
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2023-09 2022-09
Summa anläggningstillgångar 62 48

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09
Kundfordringar 35 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 81 39
Summa kortfristiga fordringar 116 39
Kassa och bank 2023-09 2022-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 132 108
2023-09 2022-09
Summa omsättningstillgångar 248 147
Summa tillgångar 310 195

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09
Balanserat resultat 117 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 13 117
Summa fritt eget kapital 130 117
2023-09 2022-09
Summa eget kapital 155 142
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 156 54
Summa kortfristiga skulder 156 54
2023-09 2022-09
Summa eget kapital och skulder 310 195

Noter

2023-09 2022-09
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2023-09 2022-09
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2023-09 2022-09
Kassalikviditet (%) 158,97 % 272,22 %
Soliditet (%) 50,00 % 72,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,32 % 104,23 %
Riskbuffert (%) 5,16 % 75,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,10 % 22,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!