Köp- och avtalsvillkor

Publicerade 2023-09-26

1. Tillämplighet

Köp- och avtalsvillkoren gäller för brukande av tjänst samt avtal om köp mellan Merinfo Sverige AB (Merinfo) samt kund (Kunden) gällande de tjänster och produkter Merinfo tillhandahåller.

Före användning av Merinfo ber vi dig läsa igenom våra köp- och avtalsvillkor. Köp- och avtalsvillkoren publiceras alltid uppdaterad på www.merinfo.se och www.blog.merinfo.se.

2. Utgivningsbevis

Merinfo har blivit tilldelad ett utgivningsbevis av myndigheten för radio och tv. Ett utgivningsbevis kan utfärdas av antingen Patent- och registreringsverket eller av myndigheten för radio och tv.

Utfärdas ett bevis av myndigheten för radio och tv har det yttrandefrihetsgrundlagen som grund.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ställer på så sätt kraven för skriften som avses att ges ut.

Under speciella förutsättningar kan även ett utgivningsbevis utfärdas till webbplatser. Några av kraven som ställs då är att webbplatsen ska ha en ansvarig utgivare, ha anknytning till Sverige, och vara öppen för allmänheten. Genom att ett utgivningsbevis utfärdas får en webbplats eller databas även ett grundlagsskydd, vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur.

Utgivningsbevis behandlas i tryckfrihetsförordningen för tryckta periodiska skrifter och i yttrandefrihetsgrundlagen för ej tryckta periodiska skrifter. Det är inte obligatoriskt för en webbplats att ha utgivningsbevis, vilket är fallet för tryckta periodiska skrifter. När utgivningsbeviset har utfärdats omfattas yttranden som görs i mediet inte längre av brottsbalken utan av Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare för Merinfo.se är Rickard Johansson.

3. Nummer+ Plus

Nummer+ Plus är en digital produkt som levereras till dig omedelbart i samband med att du har slutfört ditt köp. Eftersom leveransen av produkten är genomförd omedelbart efter din betalning så gäller inte ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler för ditt köp av Nummer+ Plus-Produkten.

När du beställer produkten Nummer Plus accepterar du uttryckligen att det inte finns någon ångerätt. Du kommer att få en kopia av ditt avtal med oss skickat till dig.

4. Kreditupplysningar, legitimt behov samt omfrågekopia

Merinfo.se lämnar aldrig ut någon omfrågekopia när upplysningar görs på Aktiebolag. När kreditupplysningar lämnas om privatpersoner eller vissa bolagsformer skickas per post, mail eller SMS en omfrågekopia ut till berörd part.

Observera att det aldrig lämnas ut en omfrågekopia utan att det görs ett medvetet köp av kreditupplysning på merinfo.se.

Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler.

För utlämnande av personupplysning (upplysning på en privatperson) krävs att Kunden har ett legitimt behov. Med legitimt behov avses t ex att frågeställaren ska ingå ett kreditavtal med den upplysningen berör eller att frågeställaren i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande den omfrågade. En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om den som ska hyra en bostad.

Kunden åtar sig att säkerställa att det finns legitimt behov innan upplysning beställs. Kunden åtar också att på vår begäran redogöra för av vilken anledning personupplysning beställts.

Genom att besöka och använda Merinfo som tillhandahålls av Merinfo Sverige AB, org.nr. 556825-8601, bekräftar du att du accepterar följande vid var tid gällande villkor för användningen av innehållet.

5. Köp och påfyllning av saldo

Lagstadgad ångerrätt gäller för privatpersoner och endast på insatta och ej använda eller förbrukade medel i 14 dagar.

När privatpersoner utför ett köp genom Merinfo Sverige AB går köpet under Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Bestämmelserna om ångerrätt i 9–16 §§ gäller inte distansavtal om:

En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen

En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal

En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat datorprogram och förseglingen har brutits

En tidning eller en tidskrift, eller

Vadhållning eller andra lotteritjänster.

Genom att bekräfta dessa Villkor godkänner även personen som utför beställningen att tjänsten påbörjas under ångerfristen och att beställaren avsäger sig ångerrätten.

Merinfo använder sig utav tredjepartsleverantörer för betalning och fakturering. För dessa tjänster gäller särskilda villkor vilket presenteras i samband med köp eller påfyllning av saldo.

Om registrering, påfyllning av saldo och/eller köp av upplysning sker av en företagsrepresentant krävs att denna person är firmatecknare för företaget eller på annat sätt har ställningsfullmakt för att ingå avtal samt godkänna dessa Köp- och avtalsvillkor. Genom att godkänna dessa Köp- och avtalsvillkor bekräftar företagsrepresentanten och intygar på heder och samvete sin rätt till att registrera ett medlemskap, fylla på ett saldo samt utföra ett köp av upplysning i företagets namn. Företaget som representeras av en företagsmedlem är betalningsskyldig för köp som görs av företagsrepresentanten.

Insatt saldo som ej förbrukats under 6 månader kan komma att förbrukas. Merinfo har ingen skyldighet att återbetala insatta medel om kunden bryter mot dessa villkor.

6. Dataskyddsförordningen (GDPR)

Databasen hos Merinfo besitter grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Detta innebär att informationen i Merinfos databas skyddas på högsta nivå enligt svensk lagstiftning. Som en konsekvens av detta grundlagsskydd är Dataskyddsförordningen (GDPR) (SFS 2018:218) inte fullt ut tillämplig på Merinfos databas. GDPR gäller endast till den grad och omfattning som inte omfattas av det starka grundlagsskyddet som Merinfos databas och därmed Merinfos tjänster besitter.

7. Ansvarsbegränsning

Merinfo strävar efter att i möjligaste mån tillse att innehållet på Merinfo är korrekt i alla avseenden. Merinfo hämtar information från tredje part och kan därför inte garantera uppgifternas korrekthet eller dess beskaffenhet i övrigt. Användare har inte rätt att gentemot Merinfo göra gällande någon påföljd.

Merinfo:s skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsat till ansvar för direkt förlust. Merinfo.se ansvarar således inte för indirekt förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller för andra följdskador. Ansvaret för direkta kostnader är begränsat till 10 000 kronor. Kund är utan begränsning berättigad till ersättning för såväl direkta som indirekta förluster som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

8. Kundens ansvar

Kunden svarar för att erhållna koder ej sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Föreligger risk för spridning eller att kod har kommit i orätta händer eller förlorats är Kunden skyldig att omgående byta ut sitt lösenord själv.

Utan skriftligt samtycke från Merinfo är det förbjudet att göra kopior – oavsett med hjälp av vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Merinfo.

9. Ansvar för innehåll i bildannons eller textuppgift

Merinfo upplåter, mot ersättning, annonsutrymme till företag, organisationer, myndigheter eller andra bolagsformer. Merinfo kan inte hållas till svars för innehåll som publiceras på merinfo.se.

10. Publicering av annonser

Merinfo ska publicera annonser på det sätt och i den omfattning som specificerats i parternas överenskommelse.

Publicering av annons beställs på sätt som Merinfo anvisar. Har inget annat avtalats skriftligen ska Avtalet anses ingånget när Kund gjort sin beställning och den har accepterats av Merinfo.

Merinfo bekräftar ett ingånget avtal genom att per post, mail eller annat sätt tillställa kund en avtalsbekräftelse.

Kund garanterar att beställd annons är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans rättighet och även i övrigt överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte innehåller osedligt eller förargande material.

Kund har ansvar för att de uppgifter och den information som lämnas i annons och länkad information är riktiga och inte strider emot lag. Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas Merinfo genom att kund inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Merinfo innehar rättigheterna till material som framställts av Merinfo eller av Merinfo utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan skriftligt medgivande utnyttjas i annat sammanhang eller för annat ändamål än för fullgörandet av avtalet.

Merinfo ansvarar inte för fel som beror på kund eller något förhållande på dennes sida. Reklamation ska framställas så snart felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte invändningen inom rimlig tid, förlorar kund rätten att göra krav på ersättning.

Pris följer av Merinfo vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt.

Internetannonsering är befriad från reklamskatt. Betalning ska vara Merinfo tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. Kunden är skyldig att utge ersättning för de avgifter som kan uppstå vid sen betalning.

Fakturering av annons sker i förskott och oftast i samband med publicering av annons.

Merinfo förbehåller sig rätten att underlåta att införa annons om den bedöms som oetisk.

11. Kreditbedömning

Merinfo har rätt att på företag som ingår avtal med Merinfo utföra kreditkontroll. Efter bedömning av kreditvärdighet kan Merinfo besluta om särskilda betalningsvillkor.

12. Avtalstid

Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller bestämmelser tecknade i avtal med annat bolag inom samma koncern, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller kan anses ha kommit på obestånd. Uppsägning ska vara skriftlig.

Avtalet förlängs automatiskt om inte parts uppsägning är den andre parten tillhanda senast 30 dagar före avtalets utgångstid.

13. Force majeure

Merinfo ersätter inte skada vid fel till följd av strejk, eldsvåda, omständigheter utanför Merinfo:s kontroll och som Merinfo skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Merinfo inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

Merinfo har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet.

14. Ändring av dessa villkor

Merinfo förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av dessa Köp- och avtalsvillkor när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av de uppdaterade Köp- och avtalsvillkoren på merinfo.se. Det är alltid Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad på Köp- och avtalsvillkoren.

15. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av Köp- och avtalsvillkoren ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.