Nyckeltal för VANGBY Sweden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 91 532 54 376 47 659 41 880
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 720 127 402 40
Total omsättning 92 252 54 503 48 061 41 920
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 3 899 2 693 -1 108 -1 331
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 79 252 41 468 32 828 29 503
Övriga externa kostnader 3 136 4 795 5 160 5 166
Personalkostnader 14 684 6 780 5 435 5 217
Avskrivningar 0 0 8 140
Summa rörelsekostnader -100 971 -55 736 -42 323 -38 695
Rörelseresultat -921 4 152 3 522 564
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -985 4 173 3 334 587
Skatt 0 861 714 131
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -985 4 173 3 334 587
Årets resultat -985 3 312 2 620 455
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 149 45 0 48
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 19
Externa räntekostnader 213 24 188 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -985 4 173 3 334 587
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 67
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 67
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 67

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 747 2 848 155 138
Summa varulager 6 747 2 848 155 138
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 23 420 11 084 11 670 11 212
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 676 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 195 302 599 992
Summa kortfristiga fordringar 27 291 11 386 12 269 12 204
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 910 374 1 555
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 34 038 15 144 12 798 13 896
Summa tillgångar 34 038 15 144 12 798 13 963

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 226 3 914 1 294 1 339
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -500
Årets resultat -985 3 312 2 620 455
Summa fritt eget kapital 6 241 7 226 3 914 1 294
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 291 7 276 3 964 1 344
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 541 1 806 1 887 205
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 392 581 1 333 7 774
Övriga kortfristiga skulder 11 813 5 480 5 614 4 639
Summa kortfristiga skulder 27 746 7 867 8 834 12 618
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 34 038 15 144 12 798 13 963

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 12 8 8 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 98,36 % 156,30 % 143,12 % 109,04 %
Soliditet (%) 18,48 % 48,05 % 30,97 % 9,63 %
Avkastning på eget kapital (%) -15,66 % 57,35 % 84,11 % 43,68 %
Riskbuffert (%) -3,04 % 27,41 % 25,39 % 4,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,31 % 7,63 % 6,60 % 1,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!