Nyckeltal för TiTe Hudvård AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 038 1 672 2 003 2 047
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 49 177 9 18
Total omsättning 2 087 1 849 2 012 2 065
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 566 499 599 0
Handelsvaror 0 0 0 612
Övriga externa kostnader 466 410 437 517
Personalkostnader 1 045 930 960 865
Avskrivningar 0 0 4 22
Summa rörelsekostnader -2 077 -1 839 -2 000 -2 016
Rörelseresultat 10 10 12 47
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 1 3 7 38
Skatt 0 1 2 11
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 3 7 38
Årets resultat 1 1 5 28
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 7 5 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 3 7 38
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 4
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 4
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 4

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 367 366 388 405
Summa varulager 367 366 388 405
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 21 7 4 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 54 52 76 67
Summa kortfristiga fordringar 75 59 80 67
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 88 63 -11 10
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 530 487 457 482
Summa tillgångar 530 487 457 486

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 6 6 6
Summa bundet eget kapital 106 106 106 106
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 25 24 19 -9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 1 5 28
Summa fritt eget kapital 26 25 24 19
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 132 131 130 125
Summa obeskattade reserver 20 20 20 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 76 98 0 34
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 76 98 0 34
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 47 38 45 87
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 255 200 263 221
Summa kortfristiga skulder 302 238 308 308
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 530 487 457 486

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 350 350 350 350
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 350 350 350 350
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 150
Utnyttjad checkräkningskredit 76 98 0 34
Utdelning 0 0 0 18
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 53,97 % 51,26 % 22,40 % 25,00 %
Soliditet (%) 27,69 % 29,93 % 31,67 % 28,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,68 % 2,06 % 4,84 % 27,19 %
Riskbuffert (%) -0,39 % 0,00 % 1,03 % 7,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,34 % -0,24 % 0,10 % 1,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!