Nyckeltal för Stockholms Zoo Varuhus AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 9 315 21 339 17 935
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 16 116 141 34
Total omsättning 44 25 431 21 480 17 969
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 5 166 11 706 10 072
Övriga externa kostnader 111 2 528 4 821 4 732
Personalkostnader 0 1 475 2 781 3 054
Avskrivningar 0 4 6 0
Summa rörelsekostnader -111 -9 173 -19 314 -17 858
Rörelseresultat -67 16 258 2 166 110
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -72 16 511 2 132 64
Skatt 0 3 404 458 17
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -72 16 262 2 132 64
Årets resultat -72 13 107 1 674 46
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 4 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 0 34 46
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -72 16 262 2 132 64
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 249 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 44 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 44 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 44 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 3 177 2 495
Summa varulager 0 0 3 177 2 495
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 57 29 41 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 556 1 556 1 529 1 526
Övriga kortfristiga fordringar 2 967 781 329 705
Summa kortfristiga fordringar 4 580 2 366 1 899 2 231
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 355 19 203 979 684
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 9 935 21 570 6 055 5 410
Summa tillgångar 9 935 21 570 6 099 5 410

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 550 3 443 1 769 1 723
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -72 13 107 1 674 46
Summa fritt eget kapital 6 478 16 550 3 443 1 769
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 598 16 670 3 563 1 889
Summa obeskattade reserver 0 0 249 249
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 10
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 10 120
Leverantörsskulder 0 623 1 267 2 008
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 21 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 316 4 277 1 010 1 134
Summa kortfristiga skulder 3 337 4 900 2 287 3 262
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 9 935 21 570 6 099 5 410

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 9 9 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 250 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 250 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 297,72 % 440,18 % 125,84 % 89,36 %
Soliditet (%) 66,41 % 77,28 % 61,43 % 38,31 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,09 % 97,55 % 56,91 % 3,09 %
Riskbuffert (%) -0,86 % 75,39 % 34,07 % 0,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -179,55 % 174,58 % 9,83 % 0,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!