Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 781 6 864 8 591 10 275
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 6 781 6 864 8 591 10 275
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 789 8 866 4 877 6 387
Personalkostnader 52 333 39 1 421
Avskrivningar 0 0 0 280
Summa rörelsekostnader -7 841 -9 199 -4 916 -8 088
Rörelseresultat -1 060 -2 334 3 674 2 187
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -11 962 9 346 -11 548 -32 556
Skatt 0 175 820 2 550
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -14 198 9 346 -11 548 -32 556
Årets resultat -11 962 14 371 -16 914 -38 924
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 204 16 324 -16 909 -38 897
Ränteintäkter från koncernföretag 0 5 030 5 479 4 817
Externa ränteintäkter 4 546 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 3 930 1 901 4 446 3 532
Externa räntekostnader 589 712 656 632
Övriga finansiella kostnader 14 954 7 060 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -14 198 9 346 -11 548 -32 556
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 5 200 -4 546 -3 818
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 236 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 144
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 144
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 204 16 324 -16 909 -38 897
Fordringar på koncern- och intresseföretag 49 243 107 600 134 553 155 073
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2 833
Summa finansiella anläggningstillgångar 132 583 189 833 218 282 227 728
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 132 583 189 833 218 282 227 873

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 4
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 24 948 16 860 22 836 23 860
Övriga kortfristiga fordringar 932 825 89 461
Summa kortfristiga fordringar 25 880 17 685 22 925 24 325
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 548 268 188 12
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 26 428 17 953 23 113 24 337
Summa tillgångar 159 011 207 786 241 395 252 210

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 26 002 26 002 26 002 26 002
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 26 152 26 152 26 152 26 152
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 113 274 98 903 35 817 74 741
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 80 000 0
Årets resultat -11 962 14 371 -16 914 -38 924
Summa fritt eget kapital 101 312 113 274 98 903 35 817
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 127 464 139 426 125 055 61 969
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 616 40 150 73 858 132 018
Övriga långfristiga skulder 0 2 608 7 823 0
Summa långfristiga skulder 6 616 42 758 81 681 132 018
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 643 22 001 21 259 28 704
Leverantörsskulder 346 157 224 174
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 103 207 12 581 27 466
Övriga kortfristiga skulder 17 838 3 237 596 1 879
Summa kortfristiga skulder 24 930 25 602 34 660 58 223
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 159 011 207 786 241 395 252 210

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 116 633 98 457 103 027 115 711
Summa ansvarsförbindelser 116 633 98 457 103 027 115 711
Beviljad checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 30 000
Utnyttjad checkräkningskredit 16 430 22 001 21 259 28 704
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 106,01 % 70,12 % 66,68 % 41,80 %
Soliditet (%) 80,16 % 67,10 % 51,81 % 24,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -11,14 % 6,70 % -9,23 % -52,54 %
Riskbuffert (%) -58,41 % -5,00 % -7,06 % -13,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -496,55 % -4,76 % -193,81 % -357,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!