Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Spisa Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 864 8 591 10 275 8 894
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 6 864 8 591 10 275 8 894
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 866 4 877 6 387 4 727
Personalkostnader 333 39 1 421 2 667
Avskrivningar 0 0 280 212
Summa rörelsekostnader -9 199 -4 916 -8 088 -7 606
Rörelseresultat -2 334 3 674 2 187 1 288
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 9 346 -11 548 -32 556 -7 546
Skatt 175 820 2 550 1 109
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 346 -11 548 -32 556 -7 546
Årets resultat 14 371 -16 914 -38 924 -14 085
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 324 -16 909 -38 897 -13 992
Ränteintäkter från koncernföretag 5 030 5 479 4 817 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 4 650
Räntekostnader till koncernföretag 1 901 4 446 3 532 0
Externa räntekostnader 712 656 632 3 649
Övriga finansiella kostnader 7 060 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 346 -11 548 -32 556 -7 546
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 5 200 -4 546 -3 818 -5 430
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 144 221
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 144 221
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 324 -16 909 -38 897 -13 992
Fordringar på koncern- och intresseföretag 107 600 134 553 155 073 145 336
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 2 833 3 186
Summa finansiella anläggningstillgångar 189 833 218 282 227 728 216 338
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 189 833 218 282 227 873 216 559

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 4 105
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 860 22 836 23 860 16 533
Övriga kortfristiga fordringar 825 89 461 218
Summa kortfristiga fordringar 17 685 22 925 24 325 16 856
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 268 188 12 981
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 17 953 23 113 24 337 17 838
Summa tillgångar 207 786 241 395 252 210 234 397

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 26 002 26 002 26 002 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 26 152 26 152 26 152 150
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 98 903 35 817 74 741 -16 124
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 80 000 0 104 950
Årets resultat 14 371 -16 914 -38 924 -14 085
Summa fritt eget kapital 113 274 98 903 35 817 74 741
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 139 426 125 055 61 969 74 891
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 40 150 73 858 132 018 110 353
Övriga långfristiga skulder 2 608 7 823 0 0
Summa långfristiga skulder 42 758 81 681 132 018 110 353
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 22 001 21 259 28 704 27 587
Leverantörsskulder 157 224 174 3 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 207 12 581 27 466 16 135
Övriga kortfristiga skulder 3 237 596 1 879 2 111
Summa kortfristiga skulder 25 602 34 660 58 223 49 153
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 207 786 241 395 252 210 234 397

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 721
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 694
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 077
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 30 000
Summa säkerheter 0 0 0 30 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 98 457 103 027 115 711 115 814
Summa ansvarsförbindelser 98 457 103 027 115 711 115 814
Beviljad checkräkningskredit 30 000 30 000 30 000 30 000
Utnyttjad checkräkningskredit 22 001 21 259 28 704 27 587
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 70,12 % 66,68 % 41,80 % 36,29 %
Soliditet (%) 67,10 % 51,81 % 24,57 % 31,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,70 % -9,23 % -52,54 % -10,08 %
Riskbuffert (%) -5,00 % -7,06 % -13,45 % -3,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,76 % -193,81 % -357,37 % -125,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 708