Nyckeltal för Slutplattan FIMBI 116955 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-07 2021-07 2020-07
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-07 2021-07 2020-07
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 674
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 674
Rörelsens kostnader 2022-07 2021-07 2020-07
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 5 114
Personalkostnader 0 0 68
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -9 -5 -182
Rörelseresultat -9 -5 491
Resultat 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat före skatt -9 -5 491
Skatt 0 0 108
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -9 -5 491
Årets resultat -9 -5 384
Jämförelsestörande poster 2022-07 2021-07 2020-07
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-07 2021-07 2020-07
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -9 -5 491
Bokslutsdispositioner 2022-07 2021-07 2020-07
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-07 2021-07 2020-07
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-07 2021-07 2020-07
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-07 2021-07 2020-07
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-07 2021-07 2020-07
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-07 2021-07 2020-07
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-07 2021-07 2020-07
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 43 5 0
Summa kortfristiga fordringar 43 5 0
Kassa och bank 2022-07 2021-07 2020-07
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 178 425 629
2022-07 2021-07 2020-07
Summa omsättningstillgångar 220 430 629
Summa tillgångar 220 430 629

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-07 2021-07 2020-07
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2022-07 2021-07 2020-07
Balanserat resultat 202 384 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -9 -5 384
Summa fritt eget kapital 193 379 384
2022-07 2021-07 2020-07
Summa eget kapital 218 404 409
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-07 2021-07 2020-07
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-07 2021-07 2020-07
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 27 220
Summa kortfristiga skulder 3 27 220
2022-07 2021-07 2020-07
Summa eget kapital och skulder 220 430 629

Noter

2022-07 2021-07 2020-07
Antal anställda 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-07 2021-07 2020-07
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-07 2021-07 2020-07
Kassalikviditet (%) 7 366,67 % 1 592,59 % 285,91 %
Soliditet (%) 99,09 % 93,95 % 65,02 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,13 % -1,24 % 120,05 %
Riskbuffert (%) -4,09 % -1,16 % 78,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 72,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!