Koncernredovisning för Qamcom Group AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 231 047 227 836 0
Aktiverat arbete för egen räkning 572 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 264 3 480 7 900
Total omsättning 241 883 231 316 7 900
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 15 254 7 325 0
Handelsvaror 330 5 0
Övriga externa kostnader 45 977 57 378 225
Personalkostnader 170 465 148 671 0
Avskrivningar 7 968 7 078 0
Summa rörelsekostnader -239 994 -220 457 -225
Rörelseresultat 1 548 10 709 7 675
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -8 702 8 295 7 675
Skatt 1 671 3 632 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 702 8 295 7 675
Årets resultat -10 373 4 662 7 675
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -7 797 -1 573 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 9 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 348 820 0
Övriga finansiella kostnader 1 106 30 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 702 8 295 7 675
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 9 537 16 487 18 901
Patent, licenser mm 103 100 0
Goodwill 5 824 7 594 9 493
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 15 464 24 181 28 394
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 1 587 0 0
Inventarier 1 693 1 542 2 074
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 280 1 542 2 074
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -7 797 -1 573 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 750
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 183 332 362
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 218 9 157 1 112
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 38 962 34 880 31 581

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 5 296 3 563 3 189
Summa varulager 5 296 3 563 3 189
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 58 450 57 061 52 978
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 181 4 178 163
Övriga kortfristiga fordringar 12 881 3 353 1 163
Summa kortfristiga fordringar 71 512 64 592 54 304
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 5 483 7 156 6 183
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 82 291 75 310 63 676
Summa tillgångar 121 253 110 190 95 257

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 119 119 115
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 14 471 13 134
Summa bundet eget kapital 119 14 590 13 249
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 22 749 6 401 -6 481
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 9 475
Årets resultat -10 373 4 662 7 675
Summa fritt eget kapital 12 376 11 063 10 669
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 12 495 25 653 23 918
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 731 594 835
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 11
Summa långfristiga skulder 731 594 846
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 41 843 35 532 18 192
Leverantörsskulder 11 616 5 522 5 254
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 13 960 12 173 22 831
Övriga kortfristiga skulder 40 609 30 716 24 216
Summa kortfristiga skulder 108 028 83 943 70 493
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 121 253 110 190 95 257

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 172 145
Löner till styrelse & VD 306 2 666 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 117 604 94 213 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 49 069 40 615 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 41 000 39 000 26 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 41 000 39 000 26 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 36 000 39 000 21 000
Utnyttjad checkräkningskredit 36 102 29 911 17 349
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 71,27 % 85,47 % 85,81 %
Soliditet (%) 10,30 % 23,28 % 25,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -69,64 % 32,34 % 32,09 %
Riskbuffert (%) -7,41 % 7,29 % 8,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,83 % 3,27 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 686 668 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 04

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 859 1 945 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 199 1 0
Total omsättning 4 058 1 946 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 29 145 0
Handelsvaror 49 0 0
Övriga externa kostnader 3 034 1 210 225
Personalkostnader 377 416 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 489 -1 771 -225
Rörelseresultat 569 175 -225
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -4 180 16 238 10 275
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 180 16 238 10 275
Årets resultat -4 180 16 238 10 275
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -4 186 16 427 10 500
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 563 363 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 180 16 238 10 275
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 1 610 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 610 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -4 186 16 427 10 500
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 559 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 41 639 40 002 31 177
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 43 249 40 002 31 177

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 540 20 045 10 496
Övriga kortfristiga fordringar 721 271 37
Summa kortfristiga fordringar 11 261 20 316 10 533
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 501 1 007 118
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 11 762 21 323 10 651
Summa tillgångar 55 011 61 325 41 828

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 119 119 119
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 119 119 119
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 27 169 10 931 3 656
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 9 475 9 475 9 475
Årets resultat -4 180 16 238 10 275
Summa fritt eget kapital 32 464 36 644 23 406
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 32 583 36 763 23 525
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 10 625 15 625 0
Leverantörsskulder 361 287 184
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 11 454 7 189 18 045
Övriga kortfristiga skulder -12 1 462 75
Summa kortfristiga skulder 22 428 24 563 18 304
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 55 011 61 325 41 828

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 306 93 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 71 19 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 5 625 10 625 0
Utdelning 0 0 3 000
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 52,44 % 86,81 % 58,19 %
Soliditet (%) 59,23 % 59,95 % 56,24 %
Avkastning på eget kapital (%) -12,83 % 44,17 % 43,68 %
Riskbuffert (%) -9,09 % 25,59 % 24,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -122,91 % 816,20 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 306 93 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!