Nyckeltal för Profva Kläder Malmö AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 312 16 632 13 605 13 557
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 61 0 10
Total omsättning 18 327 16 693 13 605 13 567
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 2 532 702 766 -71
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 15 971 11 535 9 891 9 228
Övriga externa kostnader 2 384 1 977 1 763 1 692
Personalkostnader 2 068 2 122 2 147 2 202
Avskrivningar 56 56 23 0
Summa rörelsekostnader -23 011 -16 392 -14 590 -13 051
Rörelseresultat 378 1 705 547 374
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 201 1 188 385 223
Skatt 47 252 18 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 286 1 617 412 223
Årets resultat 153 935 367 223
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 93 88 135 152
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 286 1 617 412 223
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -85 -429 -27 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 187 243 131 41
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 187 243 131 41
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 187 243 131 41

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 655 7 123 6 408 5 642
Summa varulager 9 655 7 123 6 408 5 642
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 55 30 214 467
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 154 92 171 372
Summa kortfristiga fordringar 209 122 385 839
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 394 361 293 355
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 258 7 607 7 086 6 836
Summa tillgångar 10 445 7 850 7 218 6 877

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 267 267 267 267
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 26 26 26 26
Summa bundet eget kapital 293 293 293 293
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 272 637 570 347
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -300 -300 0
Årets resultat 153 935 367 223
Summa fritt eget kapital 1 425 1 272 637 570
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 718 1 565 930 863
Summa obeskattade reserver 541 456 27 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 660 426 822 856
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 660 426 822 856
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 214 528 870
Leverantörsskulder 4 605 2 191 3 091 3 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 920 2 998 1 820 1 125
Summa kortfristiga skulder 7 525 5 403 5 439 5 158
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 445 7 850 7 218 6 877

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 650 2 650 2 650 2 650
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 650 2 650 2 650 2 650
Villkorat aktieägartillskott 0 0 300 600
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 300 600
Beviljad checkräkningskredit 1 000 675 975 675
Utnyttjad checkräkningskredit 660 426 608 556
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 8,01 % 8,94 % 12,47 % 23,15 %
Soliditet (%) 20,27 % 24,22 % 13,16 % 12,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,51 % 85,06 % 43,37 % 25,84 %
Riskbuffert (%) 2,51 % 20,24 % 5,42 % 2,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,05 % 9,19 % 2,04 % 0,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!