Nyckeltal för PacsOn Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -101 -17 0 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 92 268 -949 -335 -252
Skatt 56 134 209 11
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 92 268 -949 -335 -252
Årets resultat 92 212 -135 606 37
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 92 000 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 371 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 142 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 1 073 335 251
Externa räntekostnader 2 1 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 92 268 -949 -335 -252
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 948 1 150 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 92 000 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 49 500 49 500 49 500 49 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 49 500 49 500 49 500 49 500

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 50 045 0 45 45
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 50 045 0 45 45
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 35 69 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 50 080 69 45 45
Summa tillgångar 99 580 49 569 49 545 49 545

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 300 300 300
Summa bundet eget kapital 3 300 3 300 3 300 3 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 806 18 941 18 336 18 299
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 92 212 -135 606 37
Summa fritt eget kapital 96 018 18 806 18 942 18 336
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 99 318 22 106 22 242 21 636
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 35 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 27 328 27 083 27 888
Övriga kortfristiga skulder 227 135 220 21
Summa kortfristiga skulder 262 27 463 27 303 27 909
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 99 580 49 569 49 545 49 545

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 49 500 49 500 0 0
Summa säkerheter 49 500 49 500 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 55 000 15 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 19 114,50 % 0,25 % 0,16 % 0,16 %
Soliditet (%) 99,74 % 44,60 % 44,89 % 43,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 92,90 % -4,29 % -1,51 % -1,16 %
Riskbuffert (%) 91,90 % -3,66 % -1,23 % -0,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för PacsOn Sverige AB

Information 2008-04 2007-04 2006-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2008-04 2007-04 2006-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 501 539 449 034 394 376
Övriga rörelseintäkter 461 204 417
Total omsättning 502 000 449 238 394 793
Rörelsens kostnader 2008-04 2007-04 2006-04
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Kostnad sålda varor 357 930 317 724 283 268
Rörelseresultat 31 997 28 447 22 099
Resultat 2008-04 2007-04 2006-04
Resultat före skatt 26 245 20 919 19 208
Skatt 9 125 6 933 6 095
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 245 20 919 19 208
Årets resultat 17 120 13 986 13 113
Jämförelsestörande poster 2008-04 2007-04 2006-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2008-04 2007-04 2006-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 162 287 -30
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 420 376 265
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 7 335 8 288 3 126
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2008-04 2007-04 2006-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 245 20 919 19 208
Bokslutsdispositioner 2008-04 2007-04 2006-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2008-04 2007-04 2006-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2008-04 2007-04 2006-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 1 022 4 262 2 338
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 022 4 262 2 338
Materiella anläggningstillgångar 2008-04 2007-04 2006-04
Byggnader och mark 97 305 99 132 16 698
Maskiner 0 0 0
Inventarier 9 903 11 088 12 738
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 5 792
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 107 208 110 220 35 228
Finansiella anläggningstillgångar 2008-04 2007-04 2006-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 162 287 -30
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 629 604 467
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 884 4 091 3 837
2008-04 2007-04 2006-04
Summa anläggningstillgångar 117 115 118 573 41 403

Omsättningstillgångar

Varulager 2008-04 2007-04 2006-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 61 169 54 284 46 860
Summa varulager 61 169 54 284 46 860
Kortfristiga fordringar 2008-04 2007-04 2006-04
Kundfordringar 80 616 63 094 55 951
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 931 5 684 7 151
Summa kortfristiga fordringar 87 547 68 778 63 102
Kassa och bank 2008-04 2007-04 2006-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 6 630 7 328 7 699
2008-04 2007-04 2006-04
Summa omsättningstillgångar 155 346 130 390 117 661
Summa tillgångar 272 461 248 963 159 064

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2008-04 2007-04 2006-04
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 873 11 378 10 430
Summa bundet eget kapital 13 873 14 378 13 430
Fritt eget kapital 2008-04 2007-04 2006-04
Balanserat resultat 14 522 5 031 -2 934
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 17 120 13 986 13 113
Summa fritt eget kapital 31 642 19 017 10 179
2008-04 2007-04 2006-04
Summa eget kapital 45 515 33 395 23 609
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 15 936 17 053 14 018
Långfristiga skulder 2008-04 2007-04 2006-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 122 505 127 475 59 628
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 122 505 127 475 59 628
Kortfristiga skulder 2008-04 2007-04 2006-04
Skulder till kreditinstitut, korta 19 239 8 539 8 635
Leverantörsskulder 40 256 32 149 29 386
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 29 009 30 351 23 787
Summa kortfristiga skulder 88 504 71 039 61 808
2008-04 2007-04 2006-04
Summa eget kapital och skulder 272 461 248 963 159 064

Noter

2008-04 2007-04 2006-04
Antal anställda 139 136 120
Löner till styrelse & VD 5 873 4 877 4 387
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 350 34 056 30 291
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 20 414 19 420 16 039
2008-04 2007-04 2006-04
Företagsinteckningar 40 080 40 080 40 080
Fastighetsinteckningar 96 350 96 385 31 350
Övriga säkerheter 86 069 72 872 69 328
Summa säkerheter 222 499 209 337 140 758
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 91 82 75
Summa ansvarsförbindelser 91 82 75
Beviljad checkräkningskredit 26 550 25 550 19 300
Utnyttjad checkräkningskredit 8 819 8 539 8 635
Utdelning 0 0 0
2008-04 2007-04 2006-04
Kassalikviditet (%) 106,41 % 107,13 % 114,55 %
Soliditet (%) 16,71 % 13,41 % 14,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,66 % 62,64 % 81,36 %
Riskbuffert (%) 8,85 % 7,56 % 11,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,77 % 2,81 % 4,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 318 286 289
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!