Nyckeltal för Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 31 797 31 980 38 303 36 392
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 260 1 119 426 354
Total omsättning 33 057 33 099 38 729 36 746
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -265 1 343 -929 537
Råvaror och förnödenheter 13 155 12 397 15 329 14 760
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 863 1 980 1 733 1 791
Personalkostnader 17 474 20 235 19 504 20 497
Avskrivningar 80 109 144 139
Summa rörelsekostnader -32 307 -36 064 -35 781 -37 724
Rörelseresultat 220 -279 1 090 97
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 357 34 1 627 1 262
Skatt 81 13 363 114
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 227 -275 1 090 876
Årets resultat 275 21 1 264 1 148
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 6 4 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 227 -275 1 090 876
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 130 309 537 386
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 106 185 242 385
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 106 185 242 385
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 052 2 044 2 036 2 027
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 758 7 758 7 438 6 958
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 810 9 802 9 474 8 985
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 9 915 9 987 9 715 9 370

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 182 175 0
Övrigt varulager 573 660 524 664
Summa varulager 573 842 699 664
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 5 600 4 245 4 396 4 434
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 745 1 446 1 009 997
Summa kortfristiga fordringar 6 345 5 691 5 405 5 431
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 355 5 338 6 173 6 941
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 12 272 11 872 12 278 13 036
Summa tillgångar 22 188 21 859 21 993 22 405

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 13 213 13 192 11 928 11 780
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 275 21 1 264 1 148
Summa fritt eget kapital 13 488 13 213 13 192 12 928
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 13 588 13 313 13 292 13 028
Summa obeskattade reserver 510 640 949 1 486
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 561 3 338 3 153 3 324
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 528 4 568 4 599 4 567
Summa kortfristiga skulder 8 089 7 906 7 752 7 891
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 22 188 21 859 21 993 22 405

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 29 34 37 39
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 1 000
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 144,64 % 139,50 % 149,36 % 156,79 %
Soliditet (%) 62,93 % 63,06 % 63,62 % 63,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,63 % -1,99 % 7,79 % 6,20 %
Riskbuffert (%) 1,02 % -1,26 % 4,96 % 3,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,71 % -0,86 % 2,85 % 2,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!