Nyckeltal för O. Håkansson Musik & Media AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 06 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 427 1 235 775 1 405
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 0 0
Total omsättning 1 428 1 235 775 1 405
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 351 202 175 129
Personalkostnader 347 219 192 190
Avskrivningar 18 5 0 0
Summa rörelsekostnader -716 -426 -367 -319
Rörelseresultat 712 809 407 1 086
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Resultat före skatt 2 141 640 640 712
Skatt 388 171 93 186
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 551 686 640 992
Årets resultat 1 753 469 547 526
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 408 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 11 6 27
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 134 0 119
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 551 686 640 992
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -410 -46 0 -280
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 155 103 76 76
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 155 103 76 76
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 408 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 245 2 750 2 896 2 674
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 484 2 989 3 135 2 913
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa anläggningstillgångar 3 639 3 092 3 211 2 989

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Kundfordringar 0 0 282 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 12 12 12
Övriga kortfristiga fordringar 1 444 1 060 1 386 1 176
Summa kortfristiga fordringar 1 456 1 072 1 680 1 188
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 804 1 362 1 318 1 607
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa omsättningstillgångar 2 260 2 434 2 997 2 795
Summa tillgångar 5 899 5 525 6 208 5 784

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Balanserat resultat 2 063 3 469 3 922 3 647
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 753 469 547 526
Summa fritt eget kapital 3 816 3 938 4 469 4 173
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa eget kapital 3 936 4 058 4 589 4 293
Summa obeskattade reserver 1 690 1 280 1 234 1 234
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 36 8 25 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 238 180 360 252
Summa kortfristiga skulder 274 188 385 257
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Summa eget kapital och skulder 5 899 5 525 6 208 5 784

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2019-06
Kassalikviditet (%) 824,82 % 1 294,68 % 778,70 % 1 087,55 %
Soliditet (%) 87,84 % 90,52 % 88,57 % 89,95 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,23 % 13,72 % 11,64 % 19,07 %
Riskbuffert (%) 43,00 % -10,87 % 10,18 % -1,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 178,63 % 44,62 % 82,45 % 61,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!