Nyckeltal för Numera Mässor AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 133 31 534 35 220 31 290
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 718 3 85 5 868
Total omsättning 9 851 31 537 35 305 37 158
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 116 17 275 17 836 18 157
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 070 3 677 4 225 5 001
Personalkostnader 9 148 13 727 12 137 12 941
Avskrivningar 1 439 1 439 1 399 1 417
Summa rörelsekostnader -13 773 -36 118 -35 597 -37 516
Rörelseresultat -3 922 -4 581 -291 -357
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -4 172 1 799 -393 1 195
Skatt 0 410 -27 368
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 172 380 -393 -305
Årets resultat -4 172 1 390 -366 827
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 41 5 153 2 118
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 2 8 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 292 193 113 73
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 172 380 -393 -305
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 419 0 1 500
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 3 970 4 945 5 920 6 895
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 22 37 52 37
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 992 4 982 5 972 6 932
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 495 944 1 393 1 506
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 495 944 1 393 1 506
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 41 5 153 2 118
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 947 6 225 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 302 275
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 429 9 707 794 707
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 13 916 15 632 8 159 9 145

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 219 219 1 254 991
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 219 219 1 254 991
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 5 1 823 3 982
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 909 5 094 3 720 3 996
Övriga kortfristiga fordringar 2 176 597 2 096 3 369
Summa kortfristiga fordringar 8 085 5 696 7 639 11 347
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 202 192 175 81
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 8 506 6 107 9 067 12 419
Summa tillgångar 22 422 21 739 17 226 21 563

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 82 97 112 97
Summa bundet eget kapital 1 082 1 097 1 112 1 097
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 4 606 3 080 4 351 5 039
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 120 -2 000 -1 500
Årets resultat -4 172 1 390 -366 827
Summa fritt eget kapital 434 4 590 1 985 4 366
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 516 5 687 3 097 5 463
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 179 1 967 1 748 978
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 482 0
Övriga långfristiga skulder 817 818 817 868
Summa långfristiga skulder 3 996 2 785 3 047 1 846
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 500 0 500 0
Leverantörsskulder 469 1 228 1 852 4 418
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 519 4 544 1 272 1 011
Övriga kortfristiga skulder 8 423 7 495 7 458 8 824
Summa kortfristiga skulder 16 911 13 267 11 082 14 253
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 22 422 21 739 17 226 21 563

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 14 24 19 21
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 597 9 921 8 285 8 642
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 334 3 507 3 473 4 004
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 5 000 5 000 5 000 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 5 000 5 000 5 000
Villkorat aktieägartillskott 4 220 4 220 3 020 5 020
Övriga ansvarsförbindelser 77 1 485 4 423 4 134
Summa ansvarsförbindelser 4 297 5 705 7 443 9 154
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 1 179 1 967 1 748 978
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 49,00 % 44,38 % 70,51 % 80,18 %
Soliditet (%) 6,76 % 26,16 % 17,98 % 25,34 %
Avkastning på eget kapital (%) -275,20 % 6,68 % -12,69 % -5,58 %
Riskbuffert (%) -18,70 % 1,43 % -2,43 % -1,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -108,01 % 0,59 % -1,44 % -1,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 471 413 436 412
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!