Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 466 32 229 18 224 9 703
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 142 0 0
Total omsättning 18 466 32 371 18 224 9 703
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 521 25 694 9 656 2 612
Personalkostnader 4 672 5 695 7 610 6 345
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -18 193 -31 389 -17 266 -8 957
Rörelseresultat 274 983 959 747
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -13 855 -12 477 -18 078 -10 595
Skatt 722 914 3 442 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -17 895 -13 577 -18 078 -10 595
Årets resultat -14 577 -13 392 3 075 33
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 9 719 4 210 3 372 3 232
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 4 377 3 149 2 192 1 071
Externa räntekostnader 20 983 18 095 10 794 7 227
Övriga finansiella kostnader 3 071 1 716 9 423 6 276
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -17 895 -13 577 -18 078 -10 595
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 24 595 10 650
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 040 1 100 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 303 418 151 302 58 101 56 103
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 847 069 645 452 552 252 550 254
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 847 069 645 452 552 252 550 254

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 1 011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 20 463 12 963 63 766 55 584
Övriga kortfristiga fordringar 3 212 457 4 488 3 803
Summa kortfristiga fordringar 23 675 13 420 68 254 60 398
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 59 477 18 643 78 6 235
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 83 152 32 063 68 332 66 633
Summa tillgångar 930 221 677 515 620 584 616 887

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 92 107 105 498 102 423 309 390
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 124 841 0 0 0
Årets resultat -14 577 -13 392 3 075 33
Summa fritt eget kapital 202 371 92 106 105 498 309 423
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 202 421 92 156 105 548 309 473
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 489 281 407 228 423 400 254 557
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 101 613 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 489 281 508 841 423 400 254 557
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 15 602 17 100 690 27 720
Leverantörsskulder 1 646 679 5 460 305
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 47 409 78 401 21 215
Övriga kortfristiga skulder 221 271 11 330 7 085 3 616
Summa kortfristiga skulder 238 519 76 518 91 636 52 856
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 930 221 677 515 620 584 616 887

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 114 1 765 2 649 2 530
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 686 1 534 1 927 1 391
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 710 2 237 3 068 2 502
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 543 651 494 151 494 151 494 151
Summa säkerheter 543 651 494 151 494 151 494 151
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 690 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 34,86 % 41,90 % 74,57 % 126,07 %
Soliditet (%) 21,76 % 13,60 % 17,01 % 50,17 %
Avkastning på eget kapital (%) -8,84 % -14,73 % -17,13 % -3,42 %
Riskbuffert (%) -2,77 % -2,54 % -3,65 % -4,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -250,87 % -113,37 % -222,16 % -259,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 933 1 100 1 525 1 307
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!