Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nordomatic Invest AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 32 229 18 224 9 703 9 285
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 142 0 0 0
Total omsättning 32 371 18 224 9 703 9 285
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 25 694 9 656 2 612 3 475
Personalkostnader 5 695 7 610 6 345 5 370
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -31 389 -17 266 -8 957 -8 845
Rörelseresultat 983 959 747 441
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -12 477 -18 078 -10 595 -10 208
Skatt 914 3 442 22 1 489
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -13 577 -18 078 -10 595 -10 208
Årets resultat -13 392 3 075 33 5 203
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 4 210 3 372 3 232 1 422
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 3 149 2 192 1 071 535
Externa räntekostnader 18 095 10 794 7 227 7 865
Övriga finansiella kostnader 1 716 9 423 6 276 3 671
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -13 577 -18 078 -10 595 -10 208
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 24 595 10 650 16 900
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 100 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 151 302 58 101 56 103 54 292
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 645 452 552 252 550 254 548 443
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 645 452 552 252 550 254 548 443

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 1 011 1 981
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 12 963 63 766 55 584 26 922
Övriga kortfristiga fordringar 457 4 488 3 803 4 741
Summa kortfristiga fordringar 13 420 68 254 60 398 33 644
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 18 643 78 6 235 6 777
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 32 063 68 332 66 633 40 421
Summa tillgångar 677 515 620 584 616 887 588 864

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 105 498 102 423 309 390 293 201
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 10 987
Årets resultat -13 392 3 075 33 5 203
Summa fritt eget kapital 92 106 105 498 309 423 309 391
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 92 156 105 548 309 473 309 441
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 407 228 423 400 254 557 229 188
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 101 613 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 508 841 423 400 254 557 229 188
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 17 100 690 27 720 16 784
Leverantörsskulder 679 5 460 305 1 261
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 47 409 78 401 21 215 30 340
Övriga kortfristiga skulder 11 330 7 085 3 616 1 851
Summa kortfristiga skulder 76 518 91 636 52 856 50 236
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 677 515 620 584 616 887 588 864

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 1 765 2 649 2 530 2 295
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 534 1 927 1 391 905
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 237 3 068 2 502 2 194
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 494 151 494 151 494 151 494 151
Summa säkerheter 494 151 494 151 494 151 494 151
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 690 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 41,90 % 74,57 % 126,07 % 80,46 %
Soliditet (%) 13,60 % 17,01 % 50,17 % 52,55 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,73 % -17,13 % -3,42 % -3,30 %
Riskbuffert (%) -2,54 % -3,65 % -4,10 % -4,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -113,37 % -222,16 % -259,39 % -239,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 100 1 525 1 307 1 600