Nyckeltal för Nötkärnan Guldheden Familjeläkare AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 10 501 35 675 40 113
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 10 501 35 675 40 113
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 9 285 27 253 29 852
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 15 14 110 114
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 5
Summa rörelsekostnader -15 -9 299 -27 363 -29 971
Rörelseresultat -15 1 202 8 312 10 142
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 5 483 10 191 6 812 10 141
Skatt 0 250 1 458 2 171
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 483 10 191 8 312 10 141
Årets resultat 5 483 9 941 5 354 7 970
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 500 9 000 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 4 3 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 15 3 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 483 10 191 8 312 10 141
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -1 500 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 500 9 000 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 986 3 986 3 986 3 986
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 986 3 986 3 986 3 986

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 91 990
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 125
Övriga kortfristiga fordringar 0 686 892 3 212
Summa kortfristiga fordringar 0 686 983 6 327
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 784 14 485 12 362 1 373
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 784 15 171 13 345 7 700
Summa tillgångar 8 770 19 157 17 331 11 686

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 328 6 388 5 034 64
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 483 9 941 5 354 7 970
Summa fritt eget kapital 6 811 16 329 10 388 8 034
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 6 911 16 429 10 488 8 134
Summa obeskattade reserver 1 500 1 500 1 500 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 779 2 080
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 686 3 044 0
Övriga kortfristiga skulder 359 542 1 520 1 472
Summa kortfristiga skulder 359 1 228 5 343 3 552
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 8 770 19 157 17 331 11 686

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 14 000 4 000 3 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 332,59 % 1 235,42 % 249,77 % 216,78 %
Soliditet (%) 91,41 % 91,53 % 66,89 % 69,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 68,40 % 58,12 % 71,70 % 124,67 %
Riskbuffert (%) 62,03 % 52,35 % 47,93 % 86,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 96,91 % 23,29 % 25,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!