Nyckeltal för MJ Mark Ellös 1:66 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-08 2022-08
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 36
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 44 36
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 23 46
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 10 8
Summa rörelsekostnader -33 -54
Rörelseresultat 10 -18
Resultat 2023-08 2022-08
Resultat före skatt -19 -31
Skatt 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -19 -31
Årets resultat -19 -31
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 30 13
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 -31
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 238 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 249
Summa immateriella anläggningstillgångar 238 249
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Byggnader och mark 575 575
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 575 575
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2023-08 2022-08
Summa anläggningstillgångar 813 824

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08
Kundfordringar 0 18
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 58 56
Summa kortfristiga fordringar 58 74
Kassa och bank 2023-08 2022-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 10
2023-08 2022-08
Summa omsättningstillgångar 58 84
Summa tillgångar 871 907

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08
Balanserat resultat -31 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -19 -31
Summa fritt eget kapital -50 -31
2023-08 2022-08
Summa eget kapital -25 -6
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 629 592
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 629 592
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08
Skulder till kreditinstitut, korta -35 32
Leverantörsskulder 1 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 301 289
Summa kortfristiga skulder 267 321
2023-08 2022-08
Summa eget kapital och skulder 871 907

Noter

2023-08 2022-08
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2023-08 2022-08
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2023-08 2022-08
Kassalikviditet (%) 21,72 % 26,17 %
Soliditet (%) -2,87 % -0,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 76,00 % 516,67 %
Riskbuffert (%) -2,09 % -3,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -111,36 % -122,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!