Nyckeltal för Luna i Södertälje Fastighets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 933 3 291 4 176 4 060
Aktiverat arbete för egen räkning 41 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 974 3 291 4 176 4 060
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 176 3 400 3 893 3 423
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 569 538 733 1 770
Summa rörelsekostnader -4 745 -3 938 -4 626 -5 193
Rörelseresultat -1 771 -647 -450 -1 133
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -2 061 -1 910 -1 715 -2 393
Skatt 5 135 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 061 -1 910 -1 715 -2 393
Årets resultat -7 196 -910 -1 715 -2 393
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 1 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 1 264 1 264 1 261
Externa räntekostnader 294 0 1 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 061 -1 910 -1 715 -2 393
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 1 000 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 60 551 62 099 62 598 63 096
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 389 112 151 288
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 347 5 015 4 790 2 694
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 66 287 67 226 67 539 66 078
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 66 287 67 226 67 539 66 078

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 113 0 139 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 872 1 000 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 512 38 268 19
Summa kortfristiga fordringar 1 497 1 038 407 19
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 497 1 038 407 19
Summa tillgångar 67 784 68 264 67 946 66 097

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 15 874 12 940 16 520 117
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 3 843 0 20 655
Årets resultat -7 196 -910 -1 715 -2 393
Summa fritt eget kapital 8 678 15 873 14 805 18 379
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 8 778 15 973 14 905 18 479
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 135 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 240 11 31 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 52 809 52 031 52 472 46 245
Övriga kortfristiga skulder 822 249 538 1 366
Summa kortfristiga skulder 53 871 52 291 53 041 47 618
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 67 784 68 264 67 946 66 097

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 64 000 64 000 64 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 64 000 64 000 64 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 864 1 859
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2,78 % 1,99 % 0,77 % 0,04 %
Soliditet (%) 12,95 % 23,40 % 21,94 % 27,96 %
Avkastning på eget kapital (%) -23,48 % -11,96 % -11,51 % -12,95 %
Riskbuffert (%) -3,15 % -3,36 % -3,05 % -4,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -80,29 % -96,44 % -71,36 % -90,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!