Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lideta Mälardalen AB

Information 2019-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 346 217
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 12 933
Total omsättning 359 150
Rörelsens kostnader 2019-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 84 432
Övriga externa kostnader 48 173
Personalkostnader 220 792
Avskrivningar 1 858
Summa rörelsekostnader -355 255
Rörelseresultat 3 896
Resultat 2019-12
Resultat före skatt 3 816
Skatt 817
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 3 816
Årets resultat 2 999
Jämförelsestörande poster 2019-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 80
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 816
Bokslutsdispositioner 2019-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 3 305
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 305
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 305

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2019-12
Kundfordringar 4 069
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 37 406
Summa kortfristiga fordringar 41 475
Kassa och bank 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 21 147
2019-12
Summa omsättningstillgångar 62 622
Summa tillgångar 65 927

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2019-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 500
Årets resultat 2 999
Summa fritt eget kapital 3 499
2019-12
Summa eget kapital 3 549
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2019-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 12 241
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 21 333
Övriga kortfristiga skulder 28 804
Summa kortfristiga skulder 62 378
2019-12
Summa eget kapital och skulder 65 927

Noter

2019-12
Antal anställda 296
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2019-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 500
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 500
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2019-12
Kassalikviditet (%) 100,39 %
Soliditet (%) 5,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 107,52 %
Riskbuffert (%) 5,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0