Nyckeltal för Lambertsson Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 396 560 1 310 340 1 203 030 1 303 770
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 419 21 969 16 436 42 778
Total omsättning 1 420 979 1 332 309 1 219 466 1 346 548
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 721 996 644 103 516 422 553 396
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 79 042 73 440 64 621 67 185
Personalkostnader 354 150 348 390 353 640 367 896
Avskrivningar 216 894 230 725 242 786 231 079
Summa rörelsekostnader -1 372 082 -1 296 658 -1 177 469 -1 219 556
Rörelseresultat 47 264 33 843 40 278 125 483
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 7 077 -20 652 27 259 83 699
Skatt 6 593 -5 880 1 098 192
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 31 397 7 769 22 326 112 303
Årets resultat 7 012 -18 196 -15 529 -15 137
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -13 930 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 287 0 0 0
Externa ränteintäkter 211 1 244 140 201
Räntekostnader till koncernföretag 12 463 12 326 0 12 019
Externa räntekostnader 2 545 1 078 13 077 1 830
Övriga finansiella kostnader 1 370 0 5 335 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 31 397 7 769 22 326 112 303
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 6 528 -3 424 -41 690 -98 644
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -24 320 -28 421 4 933 -28 604
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 5 943 7 057 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 943 7 057 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 72 183 74 864 78 897 82 392
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 748 490 731 085 780 225 875 650
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 62 264 1 848 2 695 2 573
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 882 937 807 797 861 817 960 615
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -13 930 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 364 19 032 13 330 13 453
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 611 33 179 46 007 45 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 916 491 848 034 907 824 1 006 020

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 783 6 827 3 664 4 818
Summa varulager 783 6 827 3 664 4 818
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 56 940 53 974 51 267 61 291
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 290 543 175 086 181 319 318 007
Övriga kortfristiga fordringar 36 330 31 028 36 412 26 053
Summa kortfristiga fordringar 383 813 260 088 268 998 405 351
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 384 596 266 915 272 662 410 169
Summa tillgångar 1 301 090 1 114 950 1 180 490 1 416 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 2 020 2 020 2 020 2 020
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 57 900 76 096 91 625 106 762
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 012 -18 196 -15 529 -15 137
Summa fritt eget kapital 64 912 57 900 76 096 91 625
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 66 932 59 920 78 116 93 645
Summa obeskattade reserver 336 377 312 058 283 637 288 570
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 13 148 12 550 13 568 13 357
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 147 525 48 709 27 594 51 349
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 500 000 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 647 525 48 709 27 594 51 349
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 33 680 27 500 26 170 30 976
Leverantörsskulder 80 488 81 255 74 875 63 070
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 30 048 486 545 592 105 789 019
Övriga kortfristiga skulder 92 889 86 411 84 421 86 198
Summa kortfristiga skulder 237 105 681 711 777 571 969 263
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 301 090 1 114 950 1 180 490 1 416 180

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 560 566 589 613
Löner till styrelse & VD 1 876 1 680 1 316 1 500
Varav tantiem till styrelse & VD 465 347 0 370
Löner till övriga anställda 240 280 238 092 240 182 243 202
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 102 346 99 187 102 801 107 938
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 156 036 116 205 98 961 119 836
Summa säkerheter 156 036 116 205 98 961 119 836
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 161,87 % 38,15 % 34,59 % 41,82 %
Soliditet (%) 24,20 % 26,00 % 24,33 % 21,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,97 % 2,68 % 7,77 % 36,66 %
Riskbuffert (%) 1,99 % 0,25 % 1,36 % 7,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,08 % -0,43 % 0,33 % 7,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 432 424 410 399
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!