Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lambertsson Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 303 770 1 297 230 1 187 530 1 040 140
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 778 12 158 11 501 9 938
Total omsättning 1 346 548 1 309 388 1 199 031 1 050 078
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 553 396 548 629 523 936 462 227
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 67 185 61 555 51 022 44 044
Personalkostnader 367 896 335 193 289 648 245 528
Avskrivningar 231 079 199 861 162 362 135 649
Summa rörelsekostnader -1 219 556 -1 145 238 -1 026 968 -887 448
Rörelseresultat 125 483 162 692 170 838 160 180
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 83 699 110 581 126 256 154 495
Skatt 192 1 091 894 -22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 112 303 153 542 164 412 155 813
Årets resultat -15 137 598 -1 378 5 518
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 201 151 44 101
Räntekostnader till koncernföretag 12 019 7 557 4 156 2 105
Externa räntekostnader 1 830 1 983 2 546 2 419
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 112 303 153 542 164 412 155 813
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -98 644 -108 892 -126 740 -148 999
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -28 604 -42 961 -38 156 -1 318
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 600 2 000 3 400
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 600 2 000 3 400
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 82 392 125 916 122 118 112 163
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 875 650 800 352 658 592 501 664
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 573 21 638 16 033 15 336
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 960 615 947 906 796 743 629 163
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 453 11 261 9 235 7 847
Summa finansiella anläggningstillgångar 45 400 40 158 36 512 32 994
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 006 020 988 664 835 255 665 557

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 818 7 133 5 012 4 370
Summa varulager 4 818 7 133 5 012 4 370
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 61 291 67 308 69 231 54 812
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 318 007 291 239 278 765 191 004
Övriga kortfristiga fordringar 26 053 29 209 14 903 7 506
Summa kortfristiga fordringar 405 351 387 756 362 899 253 322
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 410 169 394 889 367 911 257 692
Summa tillgångar 1 416 180 1 383 550 1 203 170 923 249

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 2 020 2 020 2 020 2 020
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 106 762 106 164 107 542 102 024
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -15 137 598 -1 378 5 518
Summa fritt eget kapital 91 625 106 762 106 164 107 542
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 93 645 108 782 108 184 109 562
Summa obeskattade reserver 288 570 259 965 217 005 178 849
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 13 357 11 145 8 712 10 913
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 51 349 82 325 117 242 124 039
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 51 349 82 325 117 242 124 039
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 30 976 34 938 38 023 42 360
Leverantörsskulder 63 070 105 230 86 307 58 932
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 789 019 699 687 541 968 329 621
Övriga kortfristiga skulder 86 198 81 481 85 725 68 973
Summa kortfristiga skulder 969 263 921 336 752 023 499 886
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 416 180 1 383 550 1 203 170 923 249

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 613 569 491 420
Löner till styrelse & VD 1 500 1 410 1 532 1 494
Varav tantiem till styrelse & VD 370 434 350 303
Löner till övriga anställda 243 202 220 745 191 773 165 941
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 107 938 97 918 85 520 71 915
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 119 836 154 134 181 643 200 270
Summa säkerheter 119 836 154 134 181 643 200 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 4 555
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 4 555
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 41,82 % 42,09 % 48,26 % 50,68 %
Soliditet (%) 21,63 % 21,71 % 22,28 % 26,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,66 % 51,12 % 61,32 % 64,55 %
Riskbuffert (%) 7,64 % 10,90 % 13,50 % 16,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,55 % 11,10 % 13,28 % 14,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 399 390 394 399