Nyckeltal för LF Fastighetsförmedling på Gotland AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 147 13 969 9 841 11 169
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 458 204 166 144
Total omsättning 11 605 14 173 10 007 11 313
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 657 5 158 3 993 4 522
Personalkostnader 6 695 7 204 5 289 5 973
Avskrivningar 15 2 0 0
Summa rörelsekostnader -11 367 -12 364 -9 282 -10 495
Rörelseresultat 238 1 809 725 819
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 238 1 333 727 825
Skatt 63 293 166 208
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 238 1 807 727 825
Årets resultat 176 1 040 561 617
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 2 7
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 5 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 238 1 807 727 825
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -474 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 181 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 181 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 181 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 358 354 38 71
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 631 5 408 1 591 2 767
Summa kortfristiga fordringar 1 989 5 762 1 629 2 838
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 032 4 292 2 828 2 287
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 020 10 055 4 457 5 125
Summa tillgångar 5 020 10 236 4 457 5 125

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 350 350 350 350
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 70 70 70 70
Summa bundet eget kapital 420 420 420 420
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 948 908 627 10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 176 1 040 561 617
Summa fritt eget kapital 1 124 1 948 1 188 627
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 544 2 368 1 608 1 047
Summa obeskattade reserver 474 474 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 303 643 235 573
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 700 6 751 2 614 3 505
Summa kortfristiga skulder 3 003 7 394 2 849 4 078
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 020 10 236 4 457 5 125

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 9 7 6 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 000 280 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 167,20 % 135,98 % 156,44 % 125,67 %
Soliditet (%) 37,72 % 26,55 % 36,08 % 20,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,57 % 66,50 % 45,21 % 78,80 %
Riskbuffert (%) 4,73 % 17,64 % 16,31 % 16,10 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,13 % 12,90 % 7,39 % 7,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!