Nyckeltal för Kubicom AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 017 792 690 304
Aktiverat arbete för egen räkning 3 426 1 798 1 133 0
Övriga rörelseintäkter 662 703 595 673
Total omsättning 5 105 3 293 2 418 977
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 138
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 141 1 960 1 761 1 792
Personalkostnader 5 721 5 544 3 472 3 611
Avskrivningar 1 171 630 250 92
Summa rörelsekostnader -10 033 -8 134 -5 483 -5 633
Rörelseresultat -4 928 -4 842 -3 065 -4 656
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -4 942 -4 851 -3 082 -4 682
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 942 -4 851 -3 082 -4 682
Årets resultat -4 942 -4 851 -3 082 -4 682
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 13 0 0
Externa räntekostnader 15 1 18 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 27
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 942 -4 851 -3 082 -4 682
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 369
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 782 3 527 1 788 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 782 3 527 1 788 369
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 782 3 527 1 788 369

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 0 0 0
Summa varulager 13 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 384 430 77 138
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 148 23
Övriga kortfristiga fordringar 308 224 160 141
Summa kortfristiga fordringar 692 654 385 302
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 537 2 995 8 056 1 708
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 242 3 650 8 441 2 010
Summa tillgångar 9 024 7 177 10 229 2 378

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 402 356 340 272
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 690 3 343 1 512 0
Summa bundet eget kapital 6 092 3 699 1 852 272
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 278 4 121 7 978 4 650
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 942 -4 851 -3 082 -4 682
Summa fritt eget kapital -1 664 -730 4 896 -32
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 4 428 2 969 6 748 240
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 626 416 151 183
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 804 2 776 1 358
Övriga kortfristiga skulder 3 970 987 554 598
Summa kortfristiga skulder 4 596 4 207 3 481 2 139
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 9 024 7 177 10 229 2 378

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 6 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 400 400 400 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 2 192
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 2 192
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 70,26 % 86,74 % 242,49 % 93,97 %
Soliditet (%) 49,07 % 41,37 % 65,97 % 10,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -111,61 % -163,39 % -45,67 % -1 950,83 %
Riskbuffert (%) -54,93 % -67,73 % -30,47 % -197,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -487,41 % -614,27 % -449,28 % -1 549,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!