Nyckeltal för Inredarna i Bromma AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 108 20 769 14 099 13 353
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 4 90 317
Total omsättning 18 111 20 773 14 189 13 670
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 13 538 14 973 10 052 9 790
Övriga externa kostnader 3 595 2 743 3 579 3 798
Personalkostnader 1 302 1 466 24 259
Avskrivningar 68 181 184 185
Summa rörelsekostnader -18 503 -19 363 -13 839 -14 032
Rörelseresultat -392 1 411 350 -362
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -43 1 050 347 -365
Skatt 0 221 5 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -400 1 407 347 -365
Årets resultat -43 829 342 -365
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 4 3 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -400 1 407 347 -365
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 357 -357 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 44 112 1 505 1 602
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 112 1 505 1 602
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 500 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 500 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 544 112 1 505 1 602

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 213 598 929 506
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 866 349 323 536
Summa kortfristiga fordringar 1 079 947 1 252 1 042
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 389 139 139 139
Summa kassa och bank 1 673 2 775 1 524 266
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 141 3 861 2 916 1 447
Summa tillgångar 3 685 3 973 4 421 3 049

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 967 322 -20 345
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -43 829 342 -365
Summa fritt eget kapital 924 1 151 322 -20
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 024 1 251 422 80
Summa obeskattade reserver 0 357 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 435 1 194 1 031 666
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 227 1 171 2 968 2 302
Summa kortfristiga skulder 2 662 2 365 3 999 2 968
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 685 3 973 4 421 3 049

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 184 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 103,38 % 157,38 % 69,42 % 44,07 %
Soliditet (%) 27,79 % 38,11 % 9,55 % 2,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -39,06 % 92,93 % 82,23 % -456,25 %
Riskbuffert (%) -10,95 % 35,35 % 7,84 % -11,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,26 % 6,76 % 2,44 % -2,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!