Nyckeltal för Hornabo 1:40 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 735 1 721 1 718 1 696
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 2 42 4
Total omsättning 1 741 1 723 1 760 1 700
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 278 120 275 106
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 529 529 282 282
Summa rörelsekostnader -807 -649 -557 -388
Rörelseresultat 934 1 074 1 202 1 312
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 548 906 990 1 116
Skatt 0 209 27 239
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 548 906 990 1 116
Årets resultat -311 697 112 877
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 8 0 0 0
Externa räntekostnader 378 168 212 196
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 548 906 990 1 116
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -859 0 -850 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 12 201 12 730 13 259 13 541
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 201 12 730 13 259 13 541
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 12 201 12 730 13 259 13 541

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 4 507 506
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 1 767 2 617
Övriga kortfristiga fordringar 199 158 199 89
Summa kortfristiga fordringar 199 162 2 473 3 212
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 456 1 122 707 437
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 655 1 284 3 180 3 649
Summa tillgångar 13 856 14 014 16 439 17 190

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 598 3 001 2 813 1 936
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -311 697 112 877
Summa fritt eget kapital 2 287 3 698 2 925 2 813
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 527 3 938 3 165 3 053
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 75 48
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 9 000 11 700 12 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 423 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 423 9 000 11 700 12 500
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 8 663 0 800 800
Leverantörsskulder 0 0 130 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 638 543 0 0
Övriga kortfristiga skulder 605 533 569 789
Summa kortfristiga skulder 9 906 1 076 1 499 1 589
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 856 14 014 16 439 17 190

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 20 000 20 076 18 500 18 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 20 000 20 076 18 500 18 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 1 100 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 16,71 % 119,33 % 212,14 % 229,64 %
Soliditet (%) 18,24 % 28,10 % 19,25 % 17,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,69 % 23,01 % 31,28 % 36,55 %
Riskbuffert (%) 3,33 % 6,00 % 5,71 % 6,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,34 % 42,88 % 45,29 % 54,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!