Nyckeltal för Hemstyrkan i Stockholm AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 18 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 16 808 40 931
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 5 678 3
Total omsättning 0 0 22 486 40 934
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 2 115 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 880 0
Förändring lager mm 0 13 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 666 13 0 4 363
Personalkostnader 26 0 0 37 767
Avskrivningar 0 0 0 224
Summa rörelsekostnader -692 -26 -20 296 -42 354
Rörelseresultat -692 0 2 190 -1 420
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat före skatt -693 0 2 463 -1 431
Skatt 0 0 0 87
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -693 0 2 170 -1 431
Årets resultat -693 0 0 147
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 15 0
Externa räntekostnader 2 0 5 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -693 0 2 170 -1 431
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -2 463 1 665
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 293 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 880
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 880
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 128
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 128
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 1 008

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 17
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 2 853 1 665
Övriga kortfristiga fordringar 9 0 1 3 515
Summa kortfristiga fordringar 9 0 2 854 5 197
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 164 422 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa omsättningstillgångar 172 422 2 854 5 197
Summa tillgångar 172 422 2 854 6 205

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Balanserat resultat -243 -243 -242 -389
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 945 545 545 310
Årets resultat -693 0 0 147
Summa fritt eget kapital 9 302 303 68
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital 59 352 353 118
Summa obeskattade reserver 0 0 0 293
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Obligationslån 100 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 100 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 4 113
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 2 387 1 302
Övriga kortfristiga skulder 14 70 110 4 379
Summa kortfristiga skulder 14 70 2 501 5 794
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Summa eget kapital och skulder 172 422 2 854 6 205

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Antal anställda 0 0 0 84
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 12 527 27 601
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 4 695 9 722
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Företagsinteckningar 300 300 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2018-12
Kassalikviditet (%) 1 235,71 % 602,86 % 114,11 % 89,70 %
Soliditet (%) 34,30 % 83,41 % 12,37 % 5,38 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 174,58 % 0,00 % 614,73 % -428,52 %
Riskbuffert (%) -403,50 % 0,00 % 75,93 % -23,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 12,79 % -3,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 329
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!