Nyckeltal för Great IT Nordic Active AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 941 15 806 18 820 20 948
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 538 457 78
Total omsättning 29 946 16 344 19 277 21 026
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 576 616 6 914 0
Handelsvaror 0 0 0 10 285
Övriga externa kostnader 2 728 1 187 1 140 3 121
Personalkostnader 18 111 9 215 8 737 4 829
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 415 -11 018 -16 791 -18 235
Rörelseresultat 8 529 5 325 2 485 2 773
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 8 529 5 325 1 834 2 034
Skatt 1 785 1 113 405 471
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 529 5 325 2 465 2 748
Årets resultat 6 744 4 212 1 430 1 563
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 20 25
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 529 5 325 2 465 2 748
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -631 -714
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 618 315 342 5 548
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 9 231 5 396 4 240 0
Övriga kortfristiga fordringar 262 140 321 140
Summa kortfristiga fordringar 10 111 5 851 4 903 5 688
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 510 6 391 2 245 1 916
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 17 621 12 243 7 148 7 604
Summa tillgångar 17 621 12 243 7 148 7 604

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 804 2 292 863 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 744 4 212 1 430 1 563
Summa fritt eget kapital 9 548 6 504 2 293 1 563
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 9 598 6 554 2 343 1 613
Summa obeskattade reserver 1 345 1 345 1 345 714
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 145 81 818 3 478
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 44 366 143 0
Övriga kortfristiga skulder 6 489 3 897 2 500 1 799
Summa kortfristiga skulder 6 678 4 344 3 461 5 277
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 17 621 12 243 7 148 7 604

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 11 7 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 6 750 0 0 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 263,87 % 281,81 % 206,53 % 144,10 %
Soliditet (%) 60,09 % 61,63 % 46,65 % 28,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,54 % 70,57 % 73,93 % 128,46 %
Riskbuffert (%) 48,40 % 43,49 % 34,24 % 36,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,49 % 33,69 % 12,99 % 13,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!