Nyckeltal för GLS Sweden System AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 518 938 779 611
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 22
Övriga rörelseintäkter 9 0 0 0
Total omsättning 527 938 779 633
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 119 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 364 599 376 358
Övriga externa kostnader 219 201 262 151
Personalkostnader 68 31 60 88
Avskrivningar 52 52 52 42
Summa rörelsekostnader -822 -883 -750 -639
Rörelseresultat -57 55 29 -5
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -57 55 18 -7
Skatt 0 15 4 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -57 55 20 -7
Årets resultat -57 41 13 -7
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 9 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -57 55 20 -7
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -2 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 16 65 114 164
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 65 114 164
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 7 10 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 7 10 13
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 7 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 7 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 21 72 131 177

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 155 36 129 74
Summa varulager 155 36 129 74
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 67 270 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 7 7 61
Summa kortfristiga fordringar 67 277 7 61
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 0 2 4
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 238 313 137 139
Summa tillgångar 259 385 268 316

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 45 5 -9 -2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -57 41 13 -7
Summa fritt eget kapital -12 46 4 -9
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 38 96 54 41
Summa obeskattade reserver 2 2 2 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 43 136 172
Leverantörsskulder 128 121 30 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 90 123 46 40
Summa kortfristiga skulder 218 287 212 275
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 259 385 268 316

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 200 200 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 200 200 200 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 43 136 172
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 38,07 % 96,52 % 4,25 % 23,64 %
Soliditet (%) 15,24 % 25,32 % 20,70 % 12,97 %
Avkastning på eget kapital (%) -144,40 % 56,43 % 36,05 % -17,07 %
Riskbuffert (%) -22,01 % 14,29 % 6,59 % -2,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -11,00 % 5,86 % 1,41 % -1,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!