Nyckeltal för Friis Scaffolding AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 809 16 927 9 532 11 214
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 175 400 340 0
Total omsättning 22 984 17 327 9 872 11 214
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 564 5 097 1 914 2 233
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 166 3 723 2 532 2 500
Personalkostnader 6 706 6 774 5 502 4 742
Avskrivningar 1 604 1 267 849 794
Summa rörelsekostnader -22 040 -16 861 -10 797 -10 269
Rörelseresultat 944 466 -924 944
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 543 157 -1 088 895
Skatt 0 0 -11 188
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 543 157 -1 088 895
Årets resultat 543 157 -1 077 707
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 402 309 164 49
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 543 157 -1 088 895
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 615 4 198 2 635 2 881
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 615 4 198 2 635 2 881
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 615 4 198 2 635 2 881

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 452 1 543 655 642
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 930 986 921 319
Summa kortfristiga fordringar 3 382 2 529 1 576 961
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 356 80 182
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 382 2 885 1 656 1 142
Summa tillgångar 7 998 7 083 4 291 4 023

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 200 200 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 757 600 1 676 969
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 543 157 -1 077 707
Summa fritt eget kapital 1 300 757 599 1 676
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 500 957 649 1 726
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 951 539 923 530
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 951 539 923 530
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 727 1 806 923 0
Leverantörsskulder 2 746 1 369 141 552
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 074 2 412 1 654 1 215
Summa kortfristiga skulder 5 547 5 587 2 718 1 767
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 998 7 083 4 291 4 023

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 10 10 10 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 469
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 996
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 800 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 452 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 60,97 % 51,64 % 60,93 % 64,69 %
Soliditet (%) 18,75 % 13,51 % 15,12 % 42,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,20 % 16,41 % -167,64 % 51,85 %
Riskbuffert (%) 5,63 % 1,54 % -26,04 % 21,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,62 % -0,90 % -13,13 % 7,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 347
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!