Koncernredovisning för Frankenius Equity AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 817 460 1 735 080 237 047 309 279
Aktiverat arbete för egen räkning 26 399 28 717 29 001 22 612
Övriga rörelseintäkter 26 204 168 656 13 659 18 670
Total omsättning 1 870 063 1 932 453 279 707 350 561
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 816 129 732 680 83 808 183 333
Övriga externa kostnader 660 950 642 897 113 324 108 045
Personalkostnader 412 795 392 511 58 722 81 144
Avskrivningar 80 408 69 194 17 804 7 259
Summa rörelsekostnader -1 970 282 -1 837 282 -273 658 -379 781
Rörelseresultat -100 399 95 054 5 986 -29 771
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -97 187 894 195 -7 572 129 985
Skatt 4 800 2 944 3 278 664
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -97 187 894 195 -7 572 129 985
Årets resultat -101 987 891 251 -10 850 129 321
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 58 696 805 878 0 84 177
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 299 1 117 3 135 2 525
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 33 317 12 166 7 640 4 251
Övriga finansiella kostnader 39 574 1 715 9 120 9 147
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -97 187 894 195 -7 572 129 985
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 330 556 305 912 271 542 177 998
Patent, licenser mm 0 981 981 981
Goodwill 139 366 157 053 174 740 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 469 922 463 946 447 263 178 979
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 330 949 289 684 281 890 275 375
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 130 093 132 198 136 708 100 660
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 157 691 154 365 124 796 116 251
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 27 454 25 471 26 314 0
Summa materiella anläggningstillgångar 646 187 601 718 569 708 492 286
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 58 696 805 878 0 84 177
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 19 098
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 319 889 280 544 57 833 66 702
Summa finansiella anläggningstillgångar 750 835 703 186 140 173 168 049
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 866 940 1 768 850 1 157 140 839 314

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 306 603 280 801 260 315 255
Summa varulager 306 603 280 801 260 315 255
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 56 047 55 673 40 106 3 627
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 10 894
Övriga kortfristiga fordringar 78 079 125 813 167 581 114 655
Summa kortfristiga fordringar 134 126 181 486 207 687 129 176
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 84 052 3 606 3 446 3 906
Summa kassa och bank 344 353 417 500 355 996 240 064
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 869 134 883 393 827 444 373 401
Summa tillgångar 2 736 080 2 652 240 1 984 590 1 212 720

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 820 160 894 722 904 146 605 572
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 130 0
Årets resultat -101 987 891 251 -10 850 129 321
Summa fritt eget kapital 1 718 173 1 785 973 893 426 734 893
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 719 170 1 786 970 894 426 735 893
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 18 034 25 532 28 530 365
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 170 694 259 358 282 368 286 701
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 55 221 60 857 58 168 22 600
Summa långfristiga skulder 225 915 320 215 340 536 309 301
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 286 774 162 064 221 365 12 109
Leverantörsskulder 141 667 125 315 134 441 25 870
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 344 517 232 144 365 290 129 177
Summa kortfristiga skulder 772 958 519 523 721 096 167 156
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 736 080 2 652 240 1 984 590 1 212 720

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 656 662 397 111
Löner till styrelse & VD 6 220 6 458 2 596 8 423
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 364
Löner till övriga anställda 308 880 287 185 48 036 43 511
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 90 503 87 673 19 220 22 274
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 285 000 285 000 285 000 0
Fastighetsinteckningar 180 000 180 000 151 000 151 000
Övriga säkerheter 512 279 594 747 355 496 0
Summa säkerheter 977 279 1 059 750 791 496 151 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 576 887 0 0 145 436
Summa ansvarsförbindelser 576 887 0 0 145 436
Beviljad checkräkningskredit 150 000 150 000 272 271 175 122
Utnyttjad checkräkningskredit 106 628 39 916 1 947 2 047
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 61,90 % 115,30 % 78,17 % 220,90 %
Soliditet (%) 62,83 % 67,38 % 45,07 % 60,68 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,65 % 50,04 % -0,85 % 17,66 %
Riskbuffert (%) -8,19 % 32,59 % -1,12 % 9,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,36 % 50,74 % -10,26 % 37,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 480 444 128 468
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Frankenius Equity AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 72 0 0 470
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 29 0 463
Total omsättning 72 29 0 933
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 006 5 126 6 787 8 660
Personalkostnader 4 349 3 333 5 409 7 634
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -11 355 -8 459 -12 196 -16 294
Rörelseresultat -11 283 -8 430 -12 196 -15 361
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 108 836 866 151 -13 678 77 493
Skatt 0 0 0 195
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 108 836 866 151 -13 678 77 493
Årets resultat 108 836 866 151 -13 678 77 298
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 121 388 868 996 2 321 -4 347
Ränteintäkter från koncernföretag 5 976 4 104 4 502 4 042
Externa ränteintäkter 3 490 2 192 3 131 2 515
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 345 4 508 2 913 2 108
Övriga finansiella kostnader 21 498 63 8 523 8 077
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 108 836 866 151 -13 678 77 493
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 026 3 026 3 026 2 659
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 026 3 026 3 026 2 659
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 121 388 868 996 2 321 -4 347
Fordringar på koncern- och intresseföretag 304 649 266 824 232 101 207 602
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 295 281 254 897 30 915 66 290
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 328 130 1 140 110 609 745 435 523
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 331 160 1 143 140 612 771 438 182

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 90 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 714 0 0 10 906
Övriga kortfristiga fordringar 24 790 40 902 58 943 28 039
Summa kortfristiga fordringar 25 594 40 902 58 943 38 945
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 84 052 3 606 3 446 3 905
Summa kassa och bank 221 544 315 640 111 859 213 560
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 331 190 360 148 174 248 256 410
Summa tillgångar 1 662 350 1 503 280 787 019 694 592

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 350 720 489 170 506 948 431 150
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 108 836 866 151 -13 678 77 298
Summa fritt eget kapital 1 459 556 1 355 321 493 270 508 448
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 460 760 1 356 520 494 470 509 648
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 71 583 70 248 73 329
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 37 500 37 500 37 500 2 000
Summa långfristiga skulder 37 500 109 083 107 748 75 329
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 155 0 112 500 0
Leverantörsskulder 552 307 260 619
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 450 501 901 0
Övriga kortfristiga skulder 62 933 36 871 71 140 108 996
Summa kortfristiga skulder 164 090 37 679 184 801 109 615
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 662 350 1 503 280 787 019 694 592

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 2 4 3
Löner till styrelse & VD 1 890 240 375 3 426
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 522 2 126 2 977 1 421
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 286 927 1 961 2 510
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 175 492 0
Summa säkerheter 0 0 175 492 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 576 887 428 048 87 294 219 856
Summa ansvarsförbindelser 576 887 428 048 87 294 219 856
Beviljad checkräkningskredit 0 0 120 263 173 035
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 150,61 % 946,26 % 92,42 % 230,36 %
Soliditet (%) 87,87 % 90,24 % 62,83 % 73,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,45 % 63,85 % -2,77 % 15,21 %
Riskbuffert (%) -4,72 % 54,81 % -4,19 % 7,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 115 268,06 % 0,00 % 0,00 % 14 320,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 471 1 183 838 1 616
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!