Koncernredovisning för Frankenius Equity AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 735 080 237 047 309 279 525 911
Aktiverat arbete för egen räkning 28 717 29 001 22 612 19 844
Övriga rörelseintäkter 168 656 13 659 18 670 10 650
Total omsättning 1 932 453 279 707 350 561 556 405
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 732 680 83 808 183 333 304 474
Övriga externa kostnader 642 897 113 324 108 045 162 577
Personalkostnader 392 511 58 722 81 144 103 051
Avskrivningar 69 194 17 804 7 259 6 997
Summa rörelsekostnader -1 837 282 -273 658 -379 781 -577 099
Rörelseresultat 95 054 5 986 -29 771 -21 308
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 894 195 -7 572 129 985 -40 389
Skatt 2 944 3 278 664 -7 042
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 894 195 -7 572 129 985 -40 389
Årets resultat 891 251 -10 850 129 321 -33 347
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 805 878 0 84 177 14 702
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 117 3 135 2 525 2 444
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 166 7 640 4 251 8 466
Övriga finansiella kostnader 1 715 9 120 9 147 35 555
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 894 195 -7 572 129 985 -40 389
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 305 912 271 542 177 998 160 251
Patent, licenser mm 981 981 981 1 145
Goodwill 157 053 174 740 0 12 030
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 463 946 447 263 178 979 173 426
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 289 684 281 890 275 375 86 775
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 132 198 136 708 100 660 12 022
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 154 365 124 796 116 251 223 822
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 25 471 26 314 0 1 970
Summa materiella anläggningstillgångar 601 718 569 708 492 286 324 589
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 805 878 0 84 177 14 702
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 19 098 38 194
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 280 544 57 833 66 702 48 955
Summa finansiella anläggningstillgångar 703 186 140 173 168 049 148 293
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 768 850 1 157 140 839 314 646 308

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 280 801 260 315 255 132 319
Summa varulager 280 801 260 315 255 132 319
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 55 673 40 106 3 627 28 235
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 10 894 287
Övriga kortfristiga fordringar 125 813 167 581 114 655 78 138
Summa kortfristiga fordringar 181 486 207 687 129 176 106 660
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 3 606 3 446 3 906 10 957
Summa kassa och bank 417 500 355 996 240 064 294 767
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 883 393 827 444 373 401 544 703
Summa tillgångar 2 652 240 1 984 590 1 212 720 1 191 010

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 894 722 904 146 605 572 623 527
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 130 0 0
Årets resultat 891 251 -10 850 129 321 -33 347
Summa fritt eget kapital 1 785 973 893 426 734 893 590 180
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 786 970 894 426 735 893 591 180
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 25 532 28 530 365 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 259 358 282 368 286 701 271 369
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 60 857 58 168 22 600 42 533
Summa långfristiga skulder 320 215 340 536 309 301 313 902
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 162 064 221 365 12 109 84 641
Leverantörsskulder 125 315 134 441 25 870 54 608
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 232 144 365 290 129 177 146 680
Summa kortfristiga skulder 519 523 721 096 167 156 285 929
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 652 240 1 984 590 1 212 720 1 191 010

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 662 397 111 156
Löner till styrelse & VD 6 458 2 596 8 423 9 339
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 364 0
Löner till övriga anställda 287 185 48 036 43 511 63 723
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 87 673 19 220 22 274 28 888
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 285 000 285 000 0 110 275
Fastighetsinteckningar 180 000 151 000 151 000 45 000
Övriga säkerheter 594 747 355 496 0 212
Summa säkerheter 1 059 750 791 496 151 000 155 487
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 145 436 1 300
Summa ansvarsförbindelser 0 0 145 436 1 300
Beviljad checkräkningskredit 150 000 272 271 175 122 260 597
Utnyttjad checkräkningskredit 39 916 1 947 2 047 69 642
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 115,30 % 78,17 % 220,90 % 140,39 %
Soliditet (%) 67,38 % 45,07 % 60,68 % 49,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,04 % -0,85 % 17,66 % -6,83 %
Riskbuffert (%) 32,59 % -1,12 % 9,01 % -7,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 50,74 % -10,26 % 37,70 % -16,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 444 128 468 468
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 470 1 843
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 0 463 1 134
Total omsättning 29 0 933 2 977
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 126 6 787 8 660 8 471
Personalkostnader 3 333 5 409 7 634 3 798
Avskrivningar 0 0 0 175
Summa rörelsekostnader -8 459 -12 196 -16 294 -12 444
Rörelseresultat -8 430 -12 196 -15 361 -9 467
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 866 151 -13 678 77 493 -41 402
Skatt 0 0 195 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 866 151 -13 678 77 493 -41 402
Årets resultat 866 151 -13 678 77 298 -41 402
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 868 996 2 321 -4 347 -14 877
Ränteintäkter från koncernföretag 4 104 4 502 4 042 3 749
Externa ränteintäkter 2 192 3 131 2 515 5 887
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 508 2 913 2 108 2 133
Övriga finansiella kostnader 63 8 523 8 077 23 497
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 866 151 -13 678 77 493 -41 402
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 026 3 026 2 659 2 793
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 026 3 026 2 659 2 793
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 868 996 2 321 -4 347 -14 877
Fordringar på koncern- och intresseföretag 266 824 232 101 207 602 179 748
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 254 897 30 915 66 290 40 294
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 140 110 609 745 435 523 539 196
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 143 140 612 771 438 182 541 989

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 10 906 1 223
Övriga kortfristiga fordringar 40 902 58 943 28 039 1 411
Summa kortfristiga fordringar 40 902 58 943 38 945 2 634
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 3 606 3 446 3 905 3 905
Summa kassa och bank 315 640 111 859 213 560 94 985
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 360 148 174 248 256 410 101 524
Summa tillgångar 1 503 280 787 019 694 592 643 513

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 489 170 506 948 431 150 475 854
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 866 151 -13 678 77 298 -41 402
Summa fritt eget kapital 1 355 321 493 270 508 448 434 452
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 356 520 494 470 509 648 435 652
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 71 583 70 248 73 329 71 506
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 4 100
Övriga långfristiga skulder 37 500 37 500 2 000 32 000
Summa långfristiga skulder 109 083 107 748 75 329 107 606
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 112 500 0 0
Leverantörsskulder 307 260 619 877
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 501 901 0 0
Övriga kortfristiga skulder 36 871 71 140 108 996 99 378
Summa kortfristiga skulder 37 679 184 801 109 615 100 255
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 503 280 787 019 694 592 643 513

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 4 3 3
Löner till styrelse & VD 240 375 3 426 1 946
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 126 2 977 1 421 610
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 927 1 961 2 510 1 217
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 175 492 0 0
Summa säkerheter 0 175 492 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 428 048 87 294 219 856 215 900
Summa ansvarsförbindelser 428 048 87 294 219 856 215 900
Beviljad checkräkningskredit 0 120 263 173 035 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 946,26 % 92,42 % 230,36 % 97,37 %
Soliditet (%) 90,24 % 62,83 % 73,37 % 67,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 63,85 % -2,77 % 15,21 % -9,50 %
Riskbuffert (%) 54,81 % -4,19 % 7,12 % -14,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 14 320,85 % -3 637,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 183 838 1 616 852
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!