Nyckeltal för Fastigheten Ålstavägen 18 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 248 3 187 3 046 3 091
Övriga rörelseintäkter 88 0 0 0
Total omsättning 3 336 3 187 3 046 3 091
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 464 0 0 0
Rörelseresultat 1 827 1 670 1 879 1 775
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 226 1 102 1 243 1 116
Skatt 254 228 269 241
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 707 1 541 1 728 1 558
Årets resultat 972 874 974 875
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 120 129 151 216
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 707 1 541 1 728 1 558
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -481 -439 -485 -442
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 21 150 21 832 22 514 23 195
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 21 150 21 832 22 514 23 195
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 216 173 130 87
Summa finansiella anläggningstillgångar 216 173 130 87
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 21 366 22 005 22 644 23 282

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 108 109 757 67
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 736 2 761 2 244 2 110
Övriga kortfristiga fordringar 50 22 211 276
Summa kortfristiga fordringar 2 894 2 892 3 212 2 453
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 50 50 50 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 944 2 942 3 262 2 503
Summa tillgångar 24 310 24 947 25 906 25 785

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 15 877 15 003 14 029 13 154
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 972 874 974 875
Summa fritt eget kapital 16 849 15 877 15 003 14 029
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 16 899 15 927 15 053 14 079
Summa obeskattade reserver 2 187 1 706 1 267 782
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 4 300 5 375 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 225 0 0 6 450
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 225 0 0 6 450
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 89 124 70 87
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 077 2 077 3 089 3 075
Övriga kortfristiga skulder 833 813 1 052 1 312
Summa kortfristiga skulder 1 999 3 014 4 211 4 474
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 24 310 24 947 25 906 25 785

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 147,27 % 97,61 % 77,46 % 55,95 %
Soliditet (%) 76,14 % 68,88 % 61,71 % 56,84 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,22 % 8,97 % 10,81 % 10,63 %
Riskbuffert (%) 5,45 % 2,97 % 3,93 % 4,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 48,86 % 44,30 % 51,77 % 43,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!