Nyckeltal för Ektorpsrondellen Fastighets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 073 5 879 1 819 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 6 0 0
Total omsättning 6 110 5 885 1 819 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 552 2 661 479 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 288 808 44 0
Summa rörelsekostnader -4 840 -3 469 -523 0
Rörelseresultat 1 270 2 416 1 296 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -508 866 1 296 0
Skatt 0 0 277 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -508 866 1 296 0
Årets resultat -2 876 -2 162 1 019 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 11 779 0 0
Externa räntekostnader 1 770 771 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -508 866 1 296 0
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -2 368 -3 028 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 133 254 134 542 10 320 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 295 1 048 250 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 134 549 135 590 10 570 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 326 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 181 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 507 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 136 056 135 590 10 570 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 2 36 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 071 307 53 0
Summa kortfristiga fordringar 1 073 343 53 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 289 3 375 3 077 51
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 362 3 718 3 130 51
Summa tillgångar 138 418 139 308 13 700 51

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 87 333 2 495 1 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 027 87 000 0 0
Årets resultat -2 876 -2 162 1 019 0
Summa fritt eget kapital 87 484 87 333 1 020 1
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 87 534 87 383 1 070 51
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 43 486 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 3 953 10 600 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 47 439 10 600 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 41 625 0 0 0
Leverantörsskulder 121 76 107 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 8 063 2 066 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 075 2 344 1 923 0
Summa kortfristiga skulder 50 884 4 486 2 030 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 138 418 139 308 13 700 51

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 45 000 21 585 21 585 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 45 000 21 585 21 585 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 4,64 % 82,88 % 154,19 % 0,00 %
Soliditet (%) 63,24 % 62,73 % 7,81 % 100,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,58 % 0,99 % 121,12 % 0,00 %
Riskbuffert (%) -2,58 % -1,25 % 9,46 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -37,69 % -11,63 % 71,25 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!