Koncernredovisning för Concejo AB (publ)

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 371 700 261 200 255 700 1 917 200
Övriga rörelseintäkter 27 400 41 900 6 800 23 500
Total omsättning 399 100 303 100 262 500 1 940 700
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 79 100 45 200 27 700 119 200
Kostnad sålda varor 206 300 232 900 244 800 1 230 700
Rörelseresultat -79 400 -197 200 -139 300 -29 500
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -190 500 -19 800 -147 400 -107 900
Skatt 1 100 900 19 600 45 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -190 500 -19 800 -147 400 -107 900
Årets resultat -191 600 -20 700 -167 000 -153 200
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 -40 000
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 100 0 8 600 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 100 4 200 14 700 65 600
Övriga finansiella kostnader 109 300 300 18 200 15 600
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -190 500 -19 800 -147 400 -107 900
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 72 500 47 400 29 600 30 800
Patent, licenser mm 4 800 3 100 3 100 3 300
Goodwill 131 400 45 700 4 100 16 800
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 571 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 208 700 96 200 36 800 621 900
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 500 1 000 0 0
Inventarier 7 900 5 900 6 400 7 700
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 28 900 22 000 18 800 131 900
Summa materiella anläggningstillgångar 38 300 28 900 25 200 139 600
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 313 200 269 900 125 600 198 400
Summa finansiella anläggningstillgångar 350 500 351 400 125 600 198 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 597 500 476 500 187 600 959 900

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 76 900
Övrigt varulager 84 600 36 400 29 600 302 800
Summa varulager 84 600 36 400 29 600 379 700
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 66 000 67 300 61 600 385 400
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 66 600 46 500 71 700 100 400
Summa kortfristiga fordringar 132 600 113 800 133 300 485 800
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 217 700 810 500 1 040 800 0
Summa kassa och bank 128 200 53 000 42 100 109 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 563 100 1 013 700 1 245 800 975 400
Summa tillgångar 1 160 600 1 490 200 1 433 400 1 935 300

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 58 511 58 511 58 511 58 511
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 58 511 58 511 58 511 58 511
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 959 689 912 689 1 381 690 370 389
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -12 200 0
Årets resultat -191 600 -20 700 -167 000 -153 200
Summa fritt eget kapital 768 089 891 989 1 202 490 217 189
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 826 600 950 500 1 261 000 275 700
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 60 600 0 34 900 110 900
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 51 400 54 900 3 700 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 20 100 128 200 18 100 27 400
Summa långfristiga skulder 71 500 183 100 21 800 27 400
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 38 100 239 400 0 307 400
Leverantörsskulder 71 300 53 200 63 700 230 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 92 500 64 000 52 000 983 500
Summa kortfristiga skulder 201 900 356 600 115 700 1 521 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 160 600 1 490 200 1 433 400 1 935 300

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 217 251 200 831
Löner till styrelse & VD 17 700 14 200 11 100 30 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 88 500 81 600 64 200 354 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 23 200 22 500 13 700 96 800
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 133 000 120 000 120 000 103 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 3 600
Övriga säkerheter 292 000 563 500 20 200 22 300
Summa säkerheter 425 000 683 500 140 200 129 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 18 800 44 400 76 300 31 500
Summa ansvarsförbindelser 18 800 44 400 76 300 31 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 2 800 43 800
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 129,17 % 46,78 % 151,60 % 39,16 %
Soliditet (%) 71,22 % 63,78 % 87,97 % 14,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -23,05 % -2,08 % -11,69 % -39,14 %
Riskbuffert (%) -48,40 % -1,86 % -31,92 % -6,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -82,03 % -9,30 % -70,51 % -9,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 489 382 377 463
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Concejo AB (publ)

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 000 3 600 3 500 8 500
Total omsättning 10 000 3 600 3 500 8 500
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -30 000 -33 400 -38 000 -20 400
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -58 500 -32 400 1 198 300 -30 900
Skatt 0 0 8 000 8 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -58 500 -32 400 1 198 300 -30 900
Årets resultat -58 500 -32 400 1 190 300 -39 200
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -89 300 -16 000 1 232 600 700
Ränteintäkter från koncernföretag 8 800 6 300 12 700 22 800
Externa ränteintäkter 4 000 13 700 8 600 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 200 1 600 8 800 46 700
Övriga finansiella kostnader 30 400 2 900 8 800 2 500
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -58 500 -32 400 1 198 300 -30 900
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 000 600 100 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 000 600 100 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -89 300 -16 000 1 232 600 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 75 100 92 600 16 400 8 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 157 200 166 600 68 700 73 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 158 200 167 200 68 800 73 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 445 500 340 200 108 000 1 088 700
Övriga kortfristiga fordringar 1 900 2 500 2 700 4 200
Summa kortfristiga fordringar 447 400 342 700 110 700 1 092 900
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 217 600 628 000 1 024 700 0
Summa kassa och bank 20 800 6 400 20 800 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 685 800 977 100 1 156 200 1 093 600
Summa tillgångar 844 000 1 144 300 1 225 000 1 166 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 58 511 58 511 58 511 58 511
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 31 700 31 700 31 700 31 700
Summa bundet eget kapital 90 211 90 211 90 211 90 211
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 792 489 824 889 -50 411 269 689
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -12 200 12 200
Årets resultat -58 500 -32 400 1 190 300 -39 200
Summa fritt eget kapital 733 989 792 489 1 127 689 242 689
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 824 200 882 700 1 217 900 332 900
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 216 700 0 42 800
Leverantörsskulder 1 600 2 100 600 2 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 200 36 300 100 0
Övriga kortfristiga skulder 6 000 6 500 6 400 788 600
Summa kortfristiga skulder 19 800 261 600 7 100 833 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 844 000 1 144 300 1 225 000 1 166 600

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 5 5
Löner till styrelse & VD 4 600 3 600 5 800 3 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 900 5 300 12 100 4 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 300 6 900 9 800 5 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 400 000 0 0
Summa säkerheter 0 400 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 83 400 4 500 17 400 124 400
Summa ansvarsförbindelser 83 400 4 500 17 400 124 400
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 175 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 364,65 % 133,45 % 1 852,11 % 131,17 %
Soliditet (%) 97,65 % 77,14 % 99,42 % 28,54 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,10 % -3,67 % 98,39 % -9,28 %
Riskbuffert (%) -162,78 % -4,16 % -148,63 % -4,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 625 2 225 3 580 1 500
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Concejo AB (publ) har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord