Nyckeltal för Coeli Frontier Markets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 51 190 43 792 30 896 49 420
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 582 0 261
Total omsättning 51 190 44 374 30 896 49 681
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 544 25 992 17 793 14 643
Personalkostnader 22 879 0 0 10 409
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -30 423 -25 992 -17 793 -25 052
Rörelseresultat 20 767 18 381 13 103 24 628
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 20 767 18 381 13 103 24 628
Skatt 4 328 3 813 2 819 5 277
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 20 767 18 381 13 103 24 628
Årets resultat 16 439 14 568 10 284 19 350
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 767 18 381 13 103 24 628
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 785 1 881 12 234
Övriga kortfristiga fordringar 32 846 23 373 14 648 24 245
Summa kortfristiga fordringar 32 846 27 158 16 529 36 479
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 4 675 4 898
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 32 846 27 158 21 205 41 377
Summa tillgångar 32 846 27 158 21 205 41 377

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 502 1 502 1 502 1 502
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 502 1 502 1 502 1 502
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 541 3 325 2 625 2 625
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 439 14 568 10 284 19 350
Summa fritt eget kapital 20 980 17 893 12 909 21 975
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 22 482 19 395 14 411 23 477
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 4 675 4 898
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 124 16 150
Övriga kortfristiga skulder 10 361 7 639 2 102 12 851
Summa kortfristiga skulder 10 364 7 763 2 118 13 001
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 32 846 27 158 21 205 41 377

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 3 2 2
Löner till styrelse & VD 7 383 5 820 5 602 3 737
Varav tantiem till styrelse & VD 1 529 1 117 22 3 562
Löner till övriga anställda 1 919 1 240 0 5 094
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 923 2 219 1 709 1 684
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 15 950 13 853 9 584 19 350
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 316,92 % 349,84 % 780,41 % 280,59 %
Soliditet (%) 68,45 % 71,42 % 67,96 % 56,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 92,37 % 94,77 % 90,92 % 104,90 %
Riskbuffert (%) 63,23 % 67,68 % 61,79 % 59,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,57 % 41,97 % 42,41 % 49,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 326 2 353 2 801 4 416
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!