Nyckeltal för Cinq et Deux Extravaganza AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 581 3 748 2 835
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 448 587 673 0
Total omsättning 1 448 1 168 4 421 2 835
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 216 860 586
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 361 366 957 834
Personalkostnader 0 298 2 008 1 237
Avskrivningar 263 275 37 4
Summa rörelsekostnader -624 -1 155 -3 862 -2 661
Rörelseresultat 662 13 559 174
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 262 5 59 174
Skatt 58 1 13 18
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 658 5 559 174
Årets resultat 204 4 46 56
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 8 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 658 5 559 174
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 -100
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -396 0 -500 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 686 858 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 686 858 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 86 111 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 287 365 121
Summa materiella anläggningstillgångar 0 373 476 121
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 1 059 1 334 121

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 3 13
Summa varulager 0 0 3 13
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 841 841 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 352 109 92
Summa kortfristiga fordringar 17 1 193 950 92
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 114 70 17 130
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 132 1 262 970 235
Summa tillgångar 2 132 2 321 2 304 355

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 105 102 56 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 204 4 46 56
Summa fritt eget kapital 309 106 102 56
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 359 156 152 106
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 9 82 63
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 552 1 859 1 695 19
Övriga kortfristiga skulder 220 298 376 168
Summa kortfristiga skulder 1 772 2 166 2 153 250
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 132 2 321 2 304 355

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 1 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 120,26 % 58,31 % 44,91 % 88,80 %
Soliditet (%) 16,84 % 6,72 % 6,60 % 29,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 183,29 % 3,21 % 367,76 % 164,15 %
Riskbuffert (%) 30,82 % 0,19 % 24,26 % 49,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -0,52 % 14,91 % 6,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!