Nyckeltal för Charmilla Sjömarken AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 497 5 489 5 448 5 421
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 1
Total omsättning 5 497 5 489 5 448 5 422
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 136 1 071 847 867
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 755 755 755 755
Summa rörelsekostnader -1 891 -1 826 -1 602 -1 622
Rörelseresultat 3 606 3 662 3 845 3 800
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 1 870 2 760 2 944 3 151
Skatt 385 1 1 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 870 2 760 2 944 3 151
Årets resultat 1 485 4 3 2
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 735 902 902 649
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 870 2 760 2 944 3 151
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 -2 755 -2 940 -3 148
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 72 751 73 506 74 262 75 017
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 72 751 73 506 74 262 75 017
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 72 751 73 506 74 262 75 017

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 516 543 509 498
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 27 24 23 21
Summa kortfristiga fordringar 543 567 532 519
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 943 1 445 842 974
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 1 486 2 013 1 374 1 493
Summa tillgångar 74 238 75 519 75 635 76 510

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 13 9 6 4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 485 4 3 2
Summa fritt eget kapital 1 498 13 9 6
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 598 113 109 106
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 63 000 63 240 63 920 64 600
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 8 000 10 388 9 833 10 043
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 71 000 73 628 73 753 74 643
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 680 680 680
Leverantörsskulder 73 77 73 64
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 567 1 021 1 020 1 017
Summa kortfristiga skulder 1 640 1 778 1 773 1 761
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 74 238 75 519 75 635 76 510

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 68 000 68 000 68 000 68 000
Summa säkerheter 68 000 68 000 68 000 68 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 90,61 % 113,16 % 77,50 % 84,78 %
Soliditet (%) 2,15 % 0,15 % 0,14 % 0,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 117,02 % 2 442,48 % 2 700,92 % 2 972,64 %
Riskbuffert (%) 2,47 % 3,65 % 3,89 % 4,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,46 % 33,85 % 37,48 % 46,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!