Koncernredovisning för Astrid Fiske AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 417 063 462 718 495 697 489 983
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 34 675 98 899 330 131 637
Total omsättning 451 738 561 617 496 027 621 620
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 44 386 38 411 43 979 46 246
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 108 893 101 015 142 361 147 838
Personalkostnader 40 148 43 363 52 049 52 342
Avskrivningar 45 851 46 010 98 751 93 083
Summa rörelsekostnader -239 278 -228 799 -337 140 -339 509
Rörelseresultat 212 460 332 819 158 886 282 112
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 202 298 320 437 155 850 275 200
Skatt 42 108 71 178 42 205 70 021
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 202 298 320 437 155 850 275 200
Årets resultat 160 189 249 259 113 645 205 179
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -7 782 -10 361 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 917 3 580 1 226 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 298 5 570 4 262 6 915
Övriga finansiella kostnader 0 30 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 202 298 320 437 155 850 275 200
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 764 417 776 480 829 081 859 849
Goodwill 0 0 0 2
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 764 417 776 480 829 081 859 851
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 70 982 72 887 73 418 55 872
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 254 877 223 242 237 575 475 430
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 203 990 265 105 51 415 5 536
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 529 849 561 234 362 408 536 838
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -7 782 -10 361 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 732 5 419 20 389 10 479
Summa finansiella anläggningstillgångar 93 705 64 394 56 765 45 875
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 387 970 1 402 110 1 248 250 1 442 560

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 9 6 956 1 230 40 546
Summa varulager 9 6 956 1 230 40 546
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 73 958 60 675 22 072 17 102
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 188 6 622 8 402 7 628
Summa kortfristiga fordringar 89 146 67 297 30 474 24 730
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 56 36 39 43
Summa kassa och bank 410 060 265 683 280 051 100 852
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 499 271 339 972 311 794 166 171
Summa tillgångar 1 887 240 1 742 080 1 560 050 1 608 740

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 120 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 258 210 1 052 300 992 681 780 975
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 160 189 249 259 113 645 205 179
Summa fritt eget kapital 1 418 399 1 301 559 1 106 326 986 154
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 418 520 1 301 680 1 106 450 986 274
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 268 238 249 349 270 738 264 293
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 16 972 22 971 29 870 33 688
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 95 238 87 043 90 652 84 661
Summa långfristiga skulder 112 210 110 014 120 522 118 349
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 910 5 876 6 138 184 965
Leverantörsskulder 4 843 13 353 23 159 7 534
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 76 526 61 815 33 046 47 320
Summa kortfristiga skulder 88 279 81 044 62 343 239 819
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 887 240 1 742 080 1 560 050 1 608 740

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 49 48 52 46
Löner till styrelse & VD 5 617 5 321 7 410 7 027
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 23 315 24 253 28 386 33 286
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 757 10 179 9 195 8 854
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 22 500 22 500 22 500 22 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 3 350
Övriga säkerheter 431 938 417 682 812 238 807 343
Summa säkerheter 454 438 440 182 834 738 833 193
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 154 704 27 989 25 231 0
Summa ansvarsförbindelser 154 704 27 989 25 231 0
Beviljad checkräkningskredit 0 16 777 16 953 40 391
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 565,49 % 410,86 % 498,09 % 52,37 %
Soliditet (%) 75,16 % 74,72 % 70,92 % 61,31 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,26 % 24,62 % 14,09 % 27,90 %
Riskbuffert (%) 8,80 % 15,78 % 7,93 % 15,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 47,47 % 68,04 % 30,58 % 54,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 590 616 688 876
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 147 729 136 718 116 054 96 336
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 427 3 248 85 33 626
Total omsättning 148 156 139 966 116 139 129 962
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 44 487 32 315 29 946 30 473
Personalkostnader 25 454 30 627 28 025 25 090
Avskrivningar 11 295 5 544 5 723 5 715
Summa rörelsekostnader -81 236 -68 486 -63 694 -61 278
Rörelseresultat 66 920 71 480 52 446 68 684
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 676 330 108 698 40 747 68 711
Skatt 3 573 12 637 8 860 15 243
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 725 058 119 042 51 359 67 383
Årets resultat 672 757 96 061 31 887 53 468
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 660 416 50 631 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 66 302 352 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 344 3 371 1 439 1 301
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 725 058 119 042 51 359 67 383
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -48 728 -10 344 -10 612 1 328
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 1 150 3 422 7 218 11 015
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 150 3 422 7 218 11 015
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 1 205 1 303 1 400 1 497
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 209 882 12 316 10 070 11 858
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 185 060 45 845 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 211 087 198 679 57 315 13 355
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 660 416 50 631 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 130 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 327 5 335 20 257 10 347
Summa finansiella anläggningstillgångar 405 552 360 488 355 449 342 399
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 617 789 562 589 419 982 366 769

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 992 330 1 476 3 574
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 532 804 4 928 5 011 3 523
Övriga kortfristiga fordringar 4 453 909 1 286 419
Summa kortfristiga fordringar 538 249 6 167 7 773 7 516
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 119 634 100 646 77 960 65 460
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 657 884 106 813 85 733 72 976
Summa tillgångar 1 275 670 669 402 505 716 439 745

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 120 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 320 320 320 320
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 297 373 265 312 245 425 191 958
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 672 757 96 061 31 887 53 468
Summa fritt eget kapital 970 130 361 373 277 312 245 426
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 970 450 361 693 277 632 245 746
Summa obeskattade reserver 136 262 87 533 77 189 66 577
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 8 293
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 95 238 87 043 89 232 84 661
Summa långfristiga skulder 95 238 87 043 89 232 92 954
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 931 8 057 2 618 447
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 88 789 35 065 0
Övriga kortfristiga skulder 71 793 36 287 23 980 34 021
Summa kortfristiga skulder 73 724 133 133 61 663 34 468
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 275 670 669 402 505 716 439 745

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 24 26 26 25
Löner till styrelse & VD 2 740 2 706 2 632 2 550
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 11 525 14 134 12 778 11 452
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 982 8 533 7 480 6 993
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 16 777 16 953 40 391
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 64 000 12 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 892,36 % 80,23 % 139,03 % 211,72 %
Soliditet (%) 83,95 % 63,67 % 66,15 % 67,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 67,71 % 27,93 % 15,35 % 22,86 %
Riskbuffert (%) 55,88 % 16,90 % 9,60 % 14,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 489,22 % 84,61 % 43,01 % 68,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 594 648 593 560
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!