Nyckeltal för Artyficial Minds AB

Information 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 222 1 187 288 6 228
Aktiverat arbete för egen räkning 0 626 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 167 35 45
Total omsättning 227 1 980 323 6 273
Rörelsens kostnader 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 30 282 5 933
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 408 426 22 339
Personalkostnader 9 1 517 0 0
Avskrivningar 5 12 0 0
Summa rörelsekostnader -422 -1 985 -304 -6 272
Rörelseresultat -279 -5 20 0
Resultat 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat före skatt -282 -5 6 -29
Skatt 0 0 5 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -282 -5 6 -29
Årets resultat -282 -5 1 -29
Jämförelsestörande poster 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 0 3 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 11 21
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -282 -5 6 -29
Bokslutsdispositioner 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserade utgifter 2 503 1 668 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 503 1 668 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 16 22 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 22 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 28 28 40
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa anläggningstillgångar 2 548 1 718 28 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Kundfordringar 50 0 0 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 735
Övriga kortfristiga fordringar 209 29 87 65
Summa kortfristiga fordringar 259 29 87 2 802
Kassa och bank 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 138 1 041 6 51
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa omsättningstillgångar 1 398 1 070 93 2 853
Summa tillgångar 3 946 2 789 121 2 893

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 503 1 668 0 0
Summa bundet eget kapital 2 553 1 718 50 50
Fritt eget kapital 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserat resultat -2 469 -1 629 39 68
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 487 0 0 0
Årets resultat -282 -5 1 -29
Summa fritt eget kapital -1 264 -1 634 40 39
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital 1 289 84 90 89
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 117 46 0 37
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 164 1 951 0 2 383
Övriga kortfristiga skulder 375 707 32 384
Summa kortfristiga skulder 2 656 2 704 32 2 804
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital och skulder 3 946 2 789 121 2 893

Noter

2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 0 2 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Företagsinteckningar 0 0 1 500 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 1 500 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 75 75
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 75 75
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Kassalikviditet (%) 52,60 % 39,57 % 290,63 % 101,75 %
Soliditet (%) 32,67 % 3,01 % 74,38 % 3,08 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,88 % -5,95 % 6,67 % -32,58 %
Riskbuffert (%) -7,18 % -0,18 % -27,22 % -1,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -128,38 % -0,42 % -2,78 % -0,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!