Nyckeltal för Albezari Närbutik AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 414 1 231 1 450 1 303
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 414 1 231 1 450 1 303
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 749 641 822 773
Övriga externa kostnader 284 259 270 244
Personalkostnader 378 309 327 267
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 411 -1 209 -1 419 -1 284
Rörelseresultat 3 22 31 18
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt -5 18 30 18
Skatt 0 6 10 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -5 18 30 18
Årets resultat -5 12 21 18
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 4 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 18 30 18
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 414 300 232 232
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 414 300 232 232
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 414 300 232 232

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 450 550 950 750
Summa varulager 450 550 950 750
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 0 3 0 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 39 60 37 13
Summa kortfristiga fordringar 39 63 37 18
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 16 13 27
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 502 629 1 000 795
Summa tillgångar 916 929 1 233 1 027

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 35 23 2 -15
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 12 21 18
Summa fritt eget kapital 30 35 23 3
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 80 85 73 53
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 765 728 1 041 872
Summa långfristiga skulder 765 728 1 041 872
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 42 97 97 89
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 30 19 22 14
Summa kortfristiga skulder 72 116 119 103
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 916 929 1 233 1 027

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 288 242 254 204
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 91 67 73 64
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 72,22 % 68,10 % 42,02 % 43,69 %
Soliditet (%) 8,73 % 9,15 % 5,92 % 5,16 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,25 % 21,18 % 41,10 % 33,96 %
Riskbuffert (%) -0,63 % 1,89 % 2,43 % 1,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,92 % 1,14 % 2,00 % 1,38 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 288 242 254 204
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!