Koncernredovisning för Aktiebolaget STOKAB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 833 128 830 420 798 096 813 699
Aktiverat arbete för egen räkning 2 550 3 297 4 309 4 277
Övriga rörelseintäkter 1 131 1 172 891 3 189
Total omsättning 836 809 834 889 803 296 821 165
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 232 273 217 477 202 747 194 246
Personalkostnader 118 026 111 072 113 765 111 054
Avskrivningar 216 069 234 550 242 715 250 229
Summa rörelsekostnader -566 368 -563 099 -559 227 -555 529
Rörelseresultat 270 441 271 790 244 069 265 636
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 255 840 265 561 239 807 260 805
Skatt -31 799 -36 669 -39 566 -37 646
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 255 840 265 561 239 807 260 805
Årets resultat -96 661 -142 770 -153 627 -146 549
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 858 387 520 509
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 1 962
Externa räntekostnader 15 459 6 580 4 775 3 364
Övriga finansiella kostnader 0 36 7 14
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 255 840 265 561 239 807 260 805
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -384 300 -445 000 -433 000 -445 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 369
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 56 183 463 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 56 183 463 369
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 181 830 1 239 370 1 324 140 1 410 910
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 311 600 270 553 253 248 252 180
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 493 430 1 509 923 1 577 388 1 663 090
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 505 393 367 405
Summa finansiella anläggningstillgångar 505 393 367 405
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 493 990 1 510 500 1 578 220 1 663 870

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 141 347 132 019 100 191 105 547
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 025 0 4 300 4 495
Övriga kortfristiga fordringar 56 077 63 717 67 529 48 272
Summa kortfristiga fordringar 213 449 195 736 172 020 158 314
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 213 449 195 736 172 020 158 314
Summa tillgångar 1 707 440 1 706 240 1 750 240 1 822 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 304 842 447 611 601 238 747 787
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -96 661 -142 770 -153 627 -146 549
Summa fritt eget kapital 208 181 304 841 447 611 601 238
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 258 181 354 841 497 611 651 238
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 24 864 49 345 90 839 132 417
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 47 106 34 340 28 214 31 430
Summa långfristiga skulder 47 106 34 340 28 214 31 430
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 496 661 345 666 0 122 114
Leverantörsskulder 75 258 68 092 58 485 53 771
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 390 451 449 653 680 769 450 849
Övriga kortfristiga skulder 414 922 404 301 394 317 380 362
Summa kortfristiga skulder 1 377 290 1 267 710 1 133 570 1 007 100
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 707 440 1 706 240 1 750 240 1 822 180

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 100 100 104 104
Löner till styrelse & VD 4 443 4 300 4 313 4 281
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 67 232 64 233 65 366 65 671
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 40 520 38 790 38 248 36 821
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 1 300 000 0 1 000 000
Utnyttjad checkräkningskredit 496 661 345 666 0 122 114
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 15,50 % 15,44 % 15,18 % 15,72 %
Soliditet (%) 15,12 % 20,80 % 28,43 % 35,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 99,09 % 74,84 % 48,19 % 40,05 %
Riskbuffert (%) 14,80 % 15,44 % 13,56 % 14,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,85 % 31,18 % 29,45 % 31,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 717 685 670 673
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Aktiebolaget STOKAB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 685 193 684 107 657 785 673 503
Aktiverat arbete för egen räkning 2 550 3 297 4 309 4 277
Övriga rörelseintäkter 1 134 1 172 887 3 189
Total omsättning 688 877 688 576 662 981 680 969
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 171 436 162 070 151 849 147 189
Personalkostnader 97 394 90 291 93 252 93 330
Avskrivningar 167 431 182 847 194 763 196 401
Summa rörelsekostnader -436 261 -435 208 -439 864 -436 920
Rörelseresultat 252 616 253 368 223 117 244 049
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 470 684 450 489 421 723 442 694
Skatt 15 830 3 893 325 2 664
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 241 930 250 489 221 723 242 694
Årets resultat 82 554 13 596 398 9 030
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 818 349 517 506
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 504 3 204 1 904 1 847
Övriga finansiella kostnader 0 24 7 14
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 241 930 250 489 221 723 242 694
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -372 300 -433 000 -421 000 -431 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 228 754 200 000 200 000 200 000
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 183 0 369
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 56 0 463 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 56 183 463 369
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 072 710 1 136 840 1 218 280 1 301 050
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 296 692 256 503 229 143 218 771
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 369 402 1 393 343 1 447 423 1 519 821
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 200
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 369 660 1 393 720 1 448 080 1 520 390

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 141 343 131 974 100 191 106 365
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 140 15 476 13 900 15 725
Övriga kortfristiga fordringar 37 886 34 341 35 592 31 367
Summa kortfristiga fordringar 194 369 181 791 149 683 153 457
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 194 369 181 791 149 683 153 457
Summa tillgångar 1 564 020 1 575 520 1 597 760 1 673 850

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 000 50 000 50 000 50 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Summa bundet eget kapital 60 000 60 000 60 000 60 000
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 86 661 73 065 72 667 63 637
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 82 554 13 596 398 9 030
Summa fritt eget kapital 169 215 86 661 73 065 72 667
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 229 215 146 661 133 065 132 667
Summa obeskattade reserver 0 228 754 428 754 628 754
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 24 864 2 222 2 516 2 893
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 543 205 376 799 0 131 937
Leverantörsskulder 56 779 55 910 45 811 37 640
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 390 416 449 667 680 521 450 760
Övriga kortfristiga skulder 319 545 315 502 307 098 289 196
Summa kortfristiga skulder 1 309 940 1 197 880 1 033 430 909 533
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 564 020 1 575 520 1 597 760 1 673 850

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 83 84 89 90
Löner till styrelse & VD 3 306 3 197 3 217 3 129
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 55 568 52 568 54 154 55 697
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 34 819 31 233 33 399 30 474
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 100 000 1 100 000 0 900 000
Utnyttjad checkräkningskredit 543 205 376 799 0 131 937
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 14,84 % 15,18 % 14,48 % 16,87 %
Soliditet (%) 14,66 % 20,01 % 28,11 % 35,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 105,55 % 79,46 % 49,38 % 40,72 %
Riskbuffert (%) 15,33 % 15,85 % 13,83 % 14,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,63 % 36,14 % 33,42 % 35,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 709 664 645 654
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Aktiebolaget STOKAB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord