Nyckeltal för AG Trailer AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 149 729 167 597 134 169 163 958
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 351 430 343 187
Total omsättning 150 080 168 027 134 512 164 145
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 94 330 108 421 82 991 103 850
Övriga externa kostnader 23 585 27 316 20 917 36 149
Personalkostnader 10 270 9 860 7 282 9 228
Avskrivningar 5 433 3 192 2 742 3 506
Summa rörelsekostnader -133 618 -148 789 -113 932 -152 733
Rörelseresultat 16 462 19 238 20 580 11 412
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 12 972 16 924 18 421 22 858
Skatt 3 121 3 679 4 012 5 027
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 872 19 424 21 421 11 758
Årets resultat 9 851 13 245 14 284 17 831
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 472 265 248 294
Externa ränteintäkter 78 70 69 131
Räntekostnader till koncernföretag 279 182 0 0
Externa räntekostnader 30 2 5 2
Övriga finansiella kostnader 3 831 8 25 77
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 872 19 424 21 421 11 758
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 -125 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 100 -2 500 -3 000 11 100
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 19 841 0 0 0
Inventarier 51 184 71 558 63 583 57 193
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 71 025 71 558 63 583 57 193
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 000 14 000 14 000 14 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 087 3 813 3 766 3 845
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 087 17 813 17 766 17 845
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 87 112 89 371 81 349 75 038

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 479 1 068 1 007 1 532
Summa varulager 1 479 1 068 1 007 1 532
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 670 8 258 6 975 9 699
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 470 10 478 10 256 13 794
Övriga kortfristiga fordringar 6 208 3 857 4 302 4 423
Summa kortfristiga fordringar 12 348 22 593 21 533 27 916
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 13 827 23 661 22 540 29 448
Summa tillgångar 100 939 113 032 103 889 104 486

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 26 116 27 871 28 587 25 756
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 851 13 245 14 284 17 831
Summa fritt eget kapital 35 967 41 116 42 871 43 587
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 36 087 41 236 42 991 43 707
Summa obeskattade reserver 54 300 54 400 51 900 48 900
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 431 7 880 3 891 7 895
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 189 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 932 9 516 5 107 3 984
Summa kortfristiga skulder 10 552 17 396 8 998 11 879
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 100 939 113 032 103 889 104 486

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 13 13 10 12
Löner till styrelse & VD 964 1 380 957 1 344
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 200
Löner till övriga anställda 5 760 5 220 3 855 4 704
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 277 3 075 2 207 2 812
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 12 500 12 500 12 500 12 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 12 500 12 500 12 500 12 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 8 000 15 000 15 000 15 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 117,02 % 129,87 % 239,31 % 235,00 %
Soliditet (%) 75,40 % 71,95 % 78,20 % 76,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,91 % 23,88 % 26,37 % 14,74 %
Riskbuffert (%) 0,18 % 16,75 % 20,52 % 11,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,83 % 11,48 % 15,94 % 7,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 517 508 481 504
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!