Nyckeltal för Öresundskraft Marknad AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 585 740 1 489 290 744 718 886 948
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 710 3 068 278 366
Total omsättning 2 588 450 1 492 358 744 996 887 314
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 20 369 0
Handelsvaror 2 456 120 1 391 320 625 245 771 444
Övriga externa kostnader 67 351 39 159 55 614 66 403
Personalkostnader 51 353 53 031 44 284 42 054
Avskrivningar 201 2 306 67 170
Summa rörelsekostnader -2 575 025 -1 485 816 -745 579 -880 071
Rörelseresultat 13 423 6 550 -834 7 195
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 9 611 1 165 -1 517 6 279
Skatt -403 3 278 -72 751
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 461 4 663 -1 519 6 125
Årets resultat -486 12 887 -1 445 2 528
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 43 197 1 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 506 61 16
Externa räntekostnader 3 110 1 548 625 1 057
Övriga finansiella kostnader 8 37 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 461 4 663 -1 519 6 125
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -10 500 15 000 0 -3 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -850 -3 498 2 154
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 1 907 648 0 0
Inventarier 0 0 33 100
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 13 326 543 58 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 233 1 191 91 100
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 016 761 1 575 1 099
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 016 761 1 575 1 099
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 16 249 1 952 1 666 1 199

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 821 5 338 348 10 127
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 95 083 306 112 99 800 221 565
Övriga kortfristiga fordringar 456 622 404 272 79 676 85 176
Summa kortfristiga fordringar 552 526 715 722 179 824 316 868
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 552 526 715 722 179 824 316 868
Summa tillgångar 568 775 717 674 181 490 318 067

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 12 000 12 000 12 000 12 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 70 650 57 763 59 208 56 680
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -486 12 887 -1 445 2 528
Summa fritt eget kapital 70 164 70 650 57 763 59 208
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 82 164 82 650 69 763 71 208
Summa obeskattade reserver 4 382 3 532 33 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 22 488 30 358 11 894 100 279
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 420 257 536 623 15 028 7 178
Övriga kortfristiga skulder 39 484 64 511 84 772 139 367
Summa kortfristiga skulder 482 229 631 492 111 694 246 824
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 568 775 717 674 181 490 318 067

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 64 74 65 60
Löner till styrelse & VD 1 435 1 325 1 134 1 118
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 33 684 35 642 28 721 28 029
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 15 049 15 914 12 493 12 459
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 114,58 % 113,34 % 161,00 % 128,38 %
Soliditet (%) 15,01 % 11,88 % 38,45 % 22,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,25 % 5,47 % -2,18 % 8,60 %
Riskbuffert (%) 1,74 % 0,61 % -1,07 % 1,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,28 % 0,17 % -0,30 % 0,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 549 500 459 486
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!