Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för webking webbutveckling & IT-consulting AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 4 343 3 908 2 456
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 59 230 25
Total omsättning 0 4 402 4 138 2 481
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 2 310 2 013 784
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 809 851 756
Personalkostnader 0 857 805 515
Avskrivningar 0 43 50 50
Summa rörelsekostnader 0 -4 019 -3 719 -2 105
Rörelseresultat 0 383 420 377
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 0 333 310 283
Skatt 0 76 68 62
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 382 413 377
Årets resultat 0 257 241 220
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 7 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 382 413 377
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -49 -103 -94
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 11 39 44
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 11 39 44
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 225 50
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 240 225 50
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 0 251 264 94

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 261 369 706
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 56 72 194
Summa kortfristiga fordringar 0 317 441 900
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 556 427 260
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 0 874 868 1 161
Summa tillgångar 0 1 125 1 132 1 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 0 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 0 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 0 98 26 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 257 241 220
Summa fritt eget kapital 0 355 267 220
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 0 455 367 320
Summa obeskattade reserver 0 440 391 288
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 3 0
Summa långfristiga skulder 0 0 3 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 79 250 541
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 150 121 105
Summa kortfristiga skulder 0 229 371 646
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 0 1 125 1 132 1 255

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 3 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 558 212
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 193 128
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 454 277 169 194
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 0,00 % 381,22 % 233,96 % 179,57 %
Soliditet (%) 0,00 % 69,27 % 57,88 % 42,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 49,02 % 63,04 % 70,83 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 33,75 % 35,63 % 30,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 8,77 % 10,39 % 15,35 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 279 212