Nyckeltal för webking webbutveckling & IT-consulting AB

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 705 0 4 343 3 908
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 77 0 59 230
Total omsättning 6 782 0 4 402 4 138
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 709 0 2 310 2 013
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 520 0 809 851
Personalkostnader 2 828 0 857 805
Avskrivningar 0 0 43 50
Summa rörelsekostnader -6 057 0 -4 019 -3 719
Rörelseresultat 694 0 383 420
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 496 0 333 310
Skatt 136 0 76 68
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 696 0 382 413
Årets resultat 360 0 257 241
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 0 1 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 696 0 382 413
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -200 0 -49 -103
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 11 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 11 39
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 188 0 0 225
Summa finansiella anläggningstillgångar 258 0 240 225
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 258 0 251 264

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 1 313 0 261 369
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 154 0 56 72
Summa kortfristiga fordringar 1 467 0 317 441
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 967 0 556 427
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 2 434 0 874 868
Summa tillgångar 2 693 0 1 125 1 132

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 0 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 0 100 100
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 44 0 98 26
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 360 0 257 241
Summa fritt eget kapital 404 0 355 267
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 504 0 455 367
Summa obeskattade reserver 749 0 440 391
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 3
Summa långfristiga skulder 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 682 0 79 250
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 757 0 150 121
Summa kortfristiga skulder 1 439 0 229 371
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 2 693 0 1 125 1 132

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 4 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 558
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 193
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 350 454 277 169
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 169,15 % 0,00 % 381,22 % 233,96 %
Soliditet (%) 39,21 % 0,00 % 69,27 % 57,88 %
Avkastning på eget kapital (%) 65,91 % 0,00 % 49,02 % 63,04 %
Riskbuffert (%) 25,68 % 0,00 % 33,75 % 35,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,28 % 0,00 % 8,77 % 10,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 279
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!