Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för von Yxkull Communications AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 963 819 249 480
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 69 0 0 0
Total omsättning 1 032 819 249 480
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 97 59 52 16
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 95 215 207 198
Personalkostnader 602 339 8 396
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -794 -613 -267 -610
Rörelseresultat 237 206 -18 -131
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 179 206 126 1
Skatt 39 46 17 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 234 206 126 -131
Årets resultat 140 160 109 0
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 92 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 234 206 126 -131
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -55 0 0 132
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 73
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 73
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 73

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 75 0 94 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 61 358 89 111
Summa kortfristiga fordringar 136 358 183 119
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 505 252 313 160
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 641 609 497 279
Summa tillgångar 641 609 497 352

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 26 36 27 26
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 140 160 109 0
Summa fritt eget kapital 166 196 136 26
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 266 296 236 126
Summa obeskattade reserver 145 90 90 90
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 26 32 20 19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 205 192 151 116
Summa kortfristiga skulder 231 224 171 135
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 641 609 497 352

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 1 1 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 170 100 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 277,49 % 272,32 % 290,06 % 206,67 %
Soliditet (%) 58,17 % 59,50 % 60,83 % 54,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,76 % 56,85 % 41,68 % -68,11 %
Riskbuffert (%) 35,86 % 33,83 % 25,35 % -37,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,99 % 25,15 % 50,60 % -27,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0