Nyckeltal för kvicksund limousinservice din limousin fotograf AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-02 2022-02 2021-02
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-02 2022-02 2021-02
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 615 238 64
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 27 0 0
Total omsättning 642 238 64
Rörelsens kostnader 2023-02 2022-02 2021-02
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 11 25 0
Handelsvaror 0 0 1
Övriga externa kostnader 404 276 198
Personalkostnader 3 0 2
Avskrivningar 36 26 1
Summa rörelsekostnader -454 -327 -202
Rörelseresultat 175 -90 -157
Resultat 2023-02 2022-02 2021-02
Resultat före skatt 175 -90 -157
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 175 -90 -157
Årets resultat 175 -90 -157
Jämförelsestörande poster 2023-02 2022-02 2021-02
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-02 2022-02 2021-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-02 2022-02 2021-02
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 175 -90 -157
Bokslutsdispositioner 2023-02 2022-02 2021-02
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2023-02 2022-02 2021-02
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-02 2022-02 2021-02
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-02 2022-02 2021-02
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 282 134 15
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 282 134 15
Finansiella anläggningstillgångar 2023-02 2022-02 2021-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-02 2022-02 2021-02
Summa anläggningstillgångar 282 134 15

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-02 2022-02 2021-02
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-02 2022-02 2021-02
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 82 34 5
Summa kortfristiga fordringar 82 34 5
Kassa och bank 2023-02 2022-02 2021-02
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 55 4 14
2023-02 2022-02 2021-02
Summa omsättningstillgångar 137 38 18
Summa tillgångar 419 172 34

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-02 2022-02 2021-02
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-02 2022-02 2021-02
Balanserat resultat 3 3 160
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 90 0
Årets resultat 175 -90 -157
Summa fritt eget kapital 178 3 3
2023-02 2022-02 2021-02
Summa eget kapital 203 28 28
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-02 2022-02 2021-02
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-02 2022-02 2021-02
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 9 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 216 135 6
Summa kortfristiga skulder 216 144 6
2023-02 2022-02 2021-02
Summa eget kapital och skulder 419 172 34

Noter

2023-02 2022-02 2021-02
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-02 2022-02 2021-02
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 90 250 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 90 250 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2023-02 2022-02 2021-02
Kassalikviditet (%) 63,43 % 26,39 % 316,67 %
Soliditet (%) 48,45 % 16,28 % 82,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 86,21 % -321,43 % -560,71 %
Riskbuffert (%) 41,77 % -52,33 % -461,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,46 % -37,82 % -245,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!