Nyckeltal för Zoundio AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 406 4 811 4 723
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 34 651 0
Total omsättning 9 440 5 462 4 723
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 069 3 920 1 208
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 524 2 185 1 681
Personalkostnader 9 616 6 480 2 994
Avskrivningar 159 113 6
Summa rörelsekostnader -25 368 -12 698 -5 889
Rörelseresultat -19 435 -7 395 -1 349
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -19 451 -7 463 -1 359
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -19 451 -7 463 -1 359
Årets resultat -19 451 -7 463 -1 359
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 33 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 49 69 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -19 451 -7 463 -1 359
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 454 407 194
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 454 407 194
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 129 129
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 129 129
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 478 536 324

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 295 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 301 30 637 0
Övriga kortfristiga fordringar 602 799 75
Summa kortfristiga fordringar 2 198 31 436 75
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 26 161 695 2 573
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 28 360 32 130 2 649
Summa tillgångar 28 837 32 667 2 972

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 23 896 723 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 892 30 637 2 082
Årets resultat -19 451 -7 463 -1 359
Summa fritt eget kapital 7 337 23 897 723
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 387 23 947 773
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 417 667 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 18 090 6 188 997
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 18 507 6 855 1 497
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 250 250 0
Leverantörsskulder 376 641 310
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 317 975 393
Summa kortfristiga skulder 2 943 1 866 703
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 28 837 32 667 2 972

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 17 12 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 332 332 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 332 332 1 000
Villkorat aktieägartillskott 35 611 32 719 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 35 611 32 719 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 963,61 % 1 721,92 % 376,67 %
Soliditet (%) 25,62 % 73,31 % 26,01 %
Avkastning på eget kapital (%) -263,31 % -31,16 % -175,81 %
Riskbuffert (%) -67,51 % -23,43 % -45,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -207,31 % -156,56 % -28,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!