Nyckeltal för Zoi Tattoo AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 273 3 152 2 601 2 496
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 273 3 152 2 601 2 496
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 36 261
Handelsvaror 11 31 0 0
Övriga externa kostnader 2 068 1 967 1 700 1 627
Personalkostnader 1 073 1 021 1 092 1 205
Avskrivningar 120 131 102 60
Summa rörelsekostnader -3 272 -3 150 -2 930 -3 153
Rörelseresultat 1 3 -328 -657
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 3 -328 -657
Skatt 0 1 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 3 -328 -657
Årets resultat 1 2 -328 -657
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 3 -328 -657
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 146 1 087 546 459
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 146 1 087 546 459
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 128 128 128 128
Summa finansiella anläggningstillgångar 128 128 128 128
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 275 1 215 674 588

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 306 125 115 115
Summa varulager 306 125 115 115
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 115 115 115 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 41 15 0 167
Summa kortfristiga fordringar 156 130 115 167
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 33 15 24
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 464 288 245 306
Summa tillgångar 1 739 1 504 919 893

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -940 -942 -614 43
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 1 200 0 0 0
Årets resultat 1 2 -328 -657
Summa fritt eget kapital 261 -940 -942 -614
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 311 -890 -892 -564
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 2 182 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 115 0 1 540 1 153
Summa långfristiga skulder 1 115 2 182 1 540 1 153
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 45 23 20 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 268 189 251 137
Summa kortfristiga skulder 313 212 271 304
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 739 1 504 919 893

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 756 749 823 890
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 249 237 225 280
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 50,48 % 76,89 % 47,97 % 62,83 %
Soliditet (%) 17,88 % -59,18 % -97,06 % -63,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,32 % -0,34 % 36,77 % 116,49 %
Riskbuffert (%) 0,06 % 0,20 % -35,64 % -73,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,03 % 0,10 % -12,65 % -26,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 252 250 165 178
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Zoi Tattoo AB har 18 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord