Nyckeltal för Zober Arbetsmiljö Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 772 1 569 560 871
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 223 3 0
Total omsättning 2 772 1 792 563 871
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 901 880 597 759
Personalkostnader 999 353 131 288
Avskrivningar 21 0 0 49
Summa rörelsekostnader -1 921 -1 233 -728 -1 096
Rörelseresultat 851 559 -165 -224
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 673 404 -88 2
Skatt 140 68 0 2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 901 544 -138 -225
Årets resultat 533 337 -88 0
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 51 0 27 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 15 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 901 544 -138 -225
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -228 -140 50 227
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 83 103 0 213
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 83 103 0 213
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 600 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 600 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 683 103 0 213

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 649 0 0 243
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 349 236 64 105
Summa kortfristiga fordringar 1 998 236 64 348
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 946 946 1 868 2 041
Summa kassa och bank 3 756 4 495 364 347
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 6 701 5 677 2 296 2 736
Summa tillgångar 7 383 5 780 2 296 2 950

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 901 1 764 2 052 2 222
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 533 337 -88 0
Summa fritt eget kapital 2 434 2 101 1 964 2 222
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 554 2 221 2 084 2 342
Summa obeskattade reserver 368 140 0 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 30 22 3 37
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 431 3 397 209 521
Summa kortfristiga skulder 4 461 3 419 212 558
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 383 5 780 2 296 2 950

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 365 200 200 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 128,98 % 138,37 % 201,89 % 124,55 %
Soliditet (%) 38,27 % 40,21 % 90,77 % 80,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,89 % 23,41 % -6,62 % -9,46 %
Riskbuffert (%) 12,20 % 9,24 % -6,01 % -7,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,47 % 33,72 % -24,64 % -25,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Zober Arbetsmiljö Aktiebolag har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord