Zensum AB

556953-5742 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Zensum AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 104 694 81 529 32 650 37 163
Aktiverat arbete för egen räkning 4 200 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 430 8 800 169 0
Total omsättning 109 324 90 329 32 819 37 163
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 512 13 966 9 046 9 190
Personalkostnader 60 118 44 931 26 139 28 996
Avskrivningar 182 71 40 17
Summa rörelsekostnader -82 812 -58 968 -35 225 -38 203
Rörelseresultat 26 512 31 361 -2 406 -1 039
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Resultat före skatt 26 486 31 338 -2 414 -1 141
Skatt 5 959 6 322 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 486 31 338 -2 443 -1 128
Årets resultat 20 527 25 016 -2 415 -1 141
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 26 43 37 89
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 486 31 338 -2 443 -1 128
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 29 -13
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Balanserade utgifter 5 094 0 0 0
Patent, licenser mm 1 659 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 753 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 144 357 276 97
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 5 5 5
Summa materiella anläggningstillgångar 1 144 362 281 102
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 009 712 712 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 148 751 712 712
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa anläggningstillgångar 13 045 1 113 993 814

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Kundfordringar 2 191 3 204 5 927 1 654
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 31 883 21 284 2 213 3 872
Summa kortfristiga fordringar 34 074 24 488 8 140 5 526
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 956 13 164 0 1 758
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa omsättningstillgångar 42 030 37 652 8 140 7 285
Summa tillgångar 55 075 38 765 9 134 8 099

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Aktiekapital 66 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 148 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 214 120 120 120
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Balanserat resultat 10 214 346 2 760 3 901
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 527 25 016 -2 415 -1 141
Summa fritt eget kapital 30 741 25 362 345 2 760
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa eget kapital 35 955 25 482 465 2 880
Summa obeskattade reserver 0 0 0 29
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 320 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 320 120
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 56
Leverantörsskulder 2 227 1 229 1 331 546
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 893 12 054 6 017 4 468
Summa kortfristiga skulder 19 120 13 283 7 348 5 070
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa eget kapital och skulder 55 075 38 765 9 134 8 099

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Antal anställda 103 75 102 132
Löner till styrelse & VD 1 774 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 42 225 0 0 22 558
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 600 0 0 5 494
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Företagsinteckningar 2 250 2 250 2 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 2 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 1 000 1 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 6 100 6 050 0
Summa ansvarsförbindelser 0 6 100 7 050 1 000
Beviljad checkräkningskredit 0 2 000 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 1 181 0
Utdelning 500 10 000 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Kassalikviditet (%) 219,82 % 283,46 % 110,78 % 143,67 %
Soliditet (%) 65,28 % 65,73 % 5,09 % 35,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 73,66 % 122,98 % -525,38 % -38,88 %
Riskbuffert (%) 48,00 % 80,63 % -26,77 % -14,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,27 % 38,39 % -7,60 % -3,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 427 0 0 171
Läs mer.