Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Zensum AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 104 694 81 529 32 650 37 163
Aktiverat arbete för egen räkning 4 200 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 430 8 800 169 0
Total omsättning 109 324 90 329 32 819 37 163
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 512 13 966 9 046 9 190
Personalkostnader 60 118 44 931 26 139 28 996
Avskrivningar 182 71 40 17
Summa rörelsekostnader -82 812 -58 968 -35 225 -38 203
Rörelseresultat 26 512 31 361 -2 406 -1 039
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Resultat före skatt 26 486 31 338 -2 414 -1 141
Skatt 5 959 6 322 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 486 31 338 -2 443 -1 128
Årets resultat 20 527 25 016 -2 415 -1 141
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 26 43 37 89
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 486 31 338 -2 443 -1 128
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 29 -13
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Balanserade utgifter 5 094 0 0 0
Patent, licenser mm 1 659 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 753 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 144 357 276 97
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 5 5 5
Summa materiella anläggningstillgångar 1 144 362 281 102
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 009 712 712 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 148 751 712 712
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa anläggningstillgångar 13 045 1 113 993 814

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Kundfordringar 2 191 3 204 5 927 1 654
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 31 883 21 284 2 213 3 872
Summa kortfristiga fordringar 34 074 24 488 8 140 5 526
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 956 13 164 0 1 758
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa omsättningstillgångar 42 030 37 652 8 140 7 285
Summa tillgångar 55 075 38 765 9 134 8 099

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Aktiekapital 66 120 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 5 148 0 0 0
Summa bundet eget kapital 5 214 120 120 120
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Balanserat resultat 10 214 346 2 760 3 901
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 527 25 016 -2 415 -1 141
Summa fritt eget kapital 30 741 25 362 345 2 760
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa eget kapital 35 955 25 482 465 2 880
Summa obeskattade reserver 0 0 0 29
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 1 320 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 1 320 120
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 56
Leverantörsskulder 2 227 1 229 1 331 546
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 893 12 054 6 017 4 468
Summa kortfristiga skulder 19 120 13 283 7 348 5 070
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Summa eget kapital och skulder 55 075 38 765 9 134 8 099

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Antal anställda 103 75 102 132
Löner till styrelse & VD 1 774 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 42 225 0 0 22 558
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 600 0 0 5 494
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Företagsinteckningar 2 250 2 250 2 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 2 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 1 000 1 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 6 100 6 050 0
Summa ansvarsförbindelser 0 6 100 7 050 1 000
Beviljad checkräkningskredit 0 2 000 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 1 181 0
Utdelning 500 10 000 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2016-04
Kassalikviditet (%) 219,82 % 283,46 % 110,78 % 143,67 %
Soliditet (%) 65,28 % 65,73 % 5,09 % 35,82 %
Avkastning på eget kapital (%) 73,66 % 122,98 % -525,38 % -38,88 %
Riskbuffert (%) 48,00 % 80,63 % -26,77 % -14,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,27 % 38,39 % -7,60 % -3,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 427 0 0 171
Läs mer.