Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 141 535 126 411
Aktiverat arbete för egen räkning 4 569 5 481
Övriga rörelseintäkter 2 703 1 159
Total omsättning 148 807 133 051
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 41 932 42 412
Personalkostnader 85 982 79 520
Avskrivningar 5 615 3 041
Summa rörelsekostnader -133 529 -124 973
Rörelseresultat 15 276 8 052
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 15 118 7 862
Skatt 3 473 1 941
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 15 118 7 862
Årets resultat 11 645 5 921
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 119 85
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 277 199
Övriga finansiella kostnader 0 76
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 118 7 862
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 23 017 15 383
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 69 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 991 4 520
Summa immateriella anläggningstillgångar 28 077 19 903
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 857 1 160
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 836 2 151
Summa materiella anläggningstillgångar 2 693 3 311
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 509 2 509
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 509 2 509
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 33 279 25 723

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 859 3 889
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 21 229 22 227
Summa kortfristiga fordringar 27 088 26 116
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 14 357 7 331
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 41 445 33 447
Summa tillgångar 74 724 59 170

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 66 66
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 54 54
Summa bundet eget kapital 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 40 354 34 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 11 645 5 921
Summa fritt eget kapital 51 999 40 542
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 52 119 40 662
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 1 591 3 602
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 21 014 14 906
Summa kortfristiga skulder 22 605 18 508
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 74 724 59 170

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda 147 141
Löner till styrelse & VD 2 808 2 118
Varav tantiem till styrelse & VD 555 200
Löner till övriga anställda 61 134 56 394
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 20 194 18 983
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 250 2 250
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 183,34 % 180,72 %
Soliditet (%) 69,75 % 68,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,01 % 19,34 %
Riskbuffert (%) 19,38 % 12,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,49 % 6,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 435 415
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 140 061 124 259 104 694 81 529
Aktiverat arbete för egen räkning 4 569 5 481 4 200 0
Övriga rörelseintäkter 2 703 1 206 430 8 800
Total omsättning 147 333 130 946 109 324 90 329
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 41 497 42 313 22 512 13 966
Personalkostnader 85 982 79 520 60 118 44 931
Avskrivningar 5 615 3 041 182 71
Summa rörelsekostnader -133 094 -124 874 -82 812 -58 968
Rörelseresultat 14 237 6 046 26 512 31 361
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 15 284 6 985 26 486 31 338
Skatt 3 248 1 497 5 959 6 322
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 284 6 985 26 486 31 338
Årets resultat 12 036 5 488 20 527 25 016
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 029 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 143 0 0 20
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 96 90 26 43
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 284 6 985 26 486 31 338
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 23 017 15 383 5 094 0
Patent, licenser mm 0 0 1 659 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 991 4 520 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 28 008 19 903 6 753 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 857 1 160 1 144 357
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 836 2 151 0 5
Summa materiella anläggningstillgångar 2 693 3 311 1 144 362
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 029 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 509 2 509 5 009 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 701 2 639 5 148 751
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 33 402 25 853 13 045 1 113

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 4 897 3 792 2 191 3 204
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 040 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 18 875 22 183 31 883 21 284
Summa kortfristiga fordringar 26 812 25 975 34 074 24 488
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 494 5 463 7 956 13 164
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 39 306 31 438 42 030 37 652
Summa tillgångar 72 708 57 291 55 075 38 765

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 66 66 66 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 28 062 19 957 5 148 0
Summa bundet eget kapital 28 128 20 023 5 214 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 10 164 12 782 10 214 346
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 12 036 5 488 20 527 25 016
Summa fritt eget kapital 22 200 18 270 30 741 25 362
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 50 328 38 293 35 955 25 482
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 585 3 616 2 227 1 229
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 300 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 795 14 082 16 893 12 054
Summa kortfristiga skulder 22 380 18 998 19 120 13 283
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 72 708 57 291 55 075 38 765

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 147 141 103 75
Löner till styrelse & VD 2 808 2 118 1 774 0
Varav tantiem till styrelse & VD 555 200 0 0
Löner till övriga anställda 61 134 56 394 42 225 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 20 194 18 983 14 600 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 2 250 2 250 2 250 2 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 2 250 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 6 100
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 6 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 500 10 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 175,63 % 165,48 % 219,82 % 283,46 %
Soliditet (%) 69,22 % 66,84 % 65,28 % 65,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,37 % 18,24 % 73,66 % 122,98 %
Riskbuffert (%) 20,72 % 11,88 % 48,00 % 80,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,84 % 5,55 % 25,27 % 38,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 435 415 427 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!