Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Zensum AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 08 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 81 529 32 650 37 163 18 705
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 800 169 0 13
Total omsättning 90 329 32 819 37 163 18 718
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 966 9 046 9 190 5 946
Personalkostnader 44 931 26 139 28 996 12 124
Avskrivningar 71 40 17 10
Summa rörelsekostnader -58 968 -35 225 -38 203 -18 080
Rörelseresultat 31 361 -2 406 -1 039 637
Resultat 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat före skatt 31 338 -2 414 -1 141 601
Skatt 6 322 0 0 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 31 338 -2 443 -1 128 617
Årets resultat 25 016 -2 415 -1 141 401
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 20 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 43 37 89 20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 31 338 -2 443 -1 128 617
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 29 -13 -16
Balansräkning 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 357 276 97 52
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 5 5 5 0
Summa materiella anläggningstillgångar 362 281 102 52
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 712 712 712 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 751 712 712 712
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa anläggningstillgångar 1 113 993 814 764

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Kundfordringar 3 204 5 927 1 654 387
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 21 284 2 213 3 872 3 430
Summa kortfristiga fordringar 24 488 8 140 5 526 3 817
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 164 0 1 758 890
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa omsättningstillgångar 37 652 8 140 7 285 4 706
Summa tillgångar 38 765 9 134 8 099 5 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Aktiekapital 120 120 120 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 120 120 120 60
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Balanserat resultat 346 2 760 3 901 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 1 000
Årets resultat 25 016 -2 415 -1 141 401
Summa fritt eget kapital 25 362 345 2 760 1 401
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa eget kapital 25 482 465 2 880 1 461
Summa obeskattade reserver 0 0 29 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 320 120 176
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 320 120 176
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 56 56
Leverantörsskulder 1 229 1 331 546 928
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 054 6 017 4 468 2 833
Summa kortfristiga skulder 13 283 7 348 5 070 3 817
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa eget kapital och skulder 38 765 9 134 8 099 5 470

Noter

2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Antal anställda 75 102 132 61
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 22 558 9 832
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 5 494 1 497
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Företagsinteckningar 2 250 2 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 1 000 1 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 6 100 6 050 0 0
Summa ansvarsförbindelser 6 100 7 050 1 000 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1 181 0 0
Utdelning 10 000 0 0 300
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Kassalikviditet (%) 283,46 % 110,78 % 143,67 % 123,32 %
Soliditet (%) 65,73 % 5,09 % 35,82 % 26,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,98 % -525,38 % -38,88 % 41,89 %
Riskbuffert (%) 80,63 % -26,77 % -14,54 % 11,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38,39 % -7,60 % -3,27 % 3,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 171 161
Läs mer.