Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Zensum AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2016-12 2016-04 2015-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 8 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12 2016-04 2015-04
Nettomsättning 32 650 37 163 18 705
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 169 0 13
Total omsättning 32 819 37 163 18 718
Rörelsens kostnader 2016-12 2016-04 2015-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader -9 046 -9 190 -5 946
Personalkostnader -26 139 -28 996 -12 124
Avskrivningar och nedskrivningar -40 -17 -10
Summa rörelsekostnader -35 225 -38 203 -18 080
Rörelseresultat, EBIT -2 406 -1 039 637
Resultat 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat före skatt -2 415 -1 141 601
Skatt 0 0 -200
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 443 -1 128 617
Årets resultat -2 415 -1 141 401
Jämförelsestörande poster 2016-12 2016-04 2015-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader -37 -89 -20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12 2016-04 2015-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 443 -1 128 617
Bokslutsdispositioner 2016-12 2016-04 2015-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 1 000
Bokslutsdispositioner 29 -13 -16
Balansräkning 2016-12 2016-04 2015-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12 2016-04 2015-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2016-12 2016-04 2015-04
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 276 97 52
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 5 5 0
Summa materiella anläggningstillgångar 281 102 52
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12 2016-04 2015-04
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 712 712 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 712 712 712
2016-12 2016-04 2015-04
Summa anläggningstillgångar 993 814 764

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12 2016-04 2015-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fodringar 2016-12 2016-04 2015-04
Kundfordringar 5 927 1 654 387
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 213 3 872 3 430
Summa kortfristiga fordringar 8 140 5 526 3 817
Kassa och bank 2016-12 2016-04 2015-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 758 890
2016-12 2016-04 2015-04
Summa omsättningstillgångar 8 140 7 285 4 706
Summa tillgångar 9 134 8 099 5 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12 2016-04 2015-04
Aktiekapital 120 120 60
Överkursfond 2 800 2 800 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 920 2 920 60
Fritt eget kapital 2016-12 2016-04 2015-04
Balanserat resultat -39 1 101 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 000
Årets resultat -2 415 -1 141 401
Summa fritt eget kapital -2 454 -40 1 401
2016-12 2016-04 2015-04
Summa eget kapital 466 2 880 1 461
Summa obeskattade reserver 0 29 16
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2016-12 2016-04 2015-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 120 176
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 320 0 0
Summa långfristiga skulder 1 320 120 176
Kortfristiga skulder 2016-12 2016-04 2015-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 56 56
Leverantörsskulder 1 331 546 928
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 017 4 468 2 833
Summa kortfristiga skulder 7 348 5 070 3 817
2016-12 2016-04 2015-04
Summa eget kapital och skulder 9 134 8 099 5 470

Noter

2016-12 2016-04 2015-04
Antal anställda 102 132 61
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 22 558 9 832
Sociala kostnader 0 5 494 1 497
2016-12 2016-04 2015-04
Företagsinteckningar 2 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa ställda säkerheter 2 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 1 000 1 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 6 050 0 0
Summa ansvarsförbindelser 7 050 1 000 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 1 181 0 0
Utdelning 0 0 300
2016-12 2016-04 2015-04
Kassalikviditet (%) 110,80 % 0,00 % 123,30 %
Soliditet (%) 5,10 % 0,00 % 26,90 %
Avkastning på eget kapital (%) -524,20 % 0,00 % 41,90 %
Riskbuffert (%) -26,80 % 0,00 % 11,10 %
Vinstmarginal (%) -7,37 % -2,80 % 3,41 %
Bruttovinstmarginal (%) 100,00 % 0,00 % 100,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 171 161