Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Zensum AB

Information 2019-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 126 411
Aktiverat arbete för egen räkning 5 481
Övriga rörelseintäkter 1 159
Total omsättning 133 051
Rörelsens kostnader 2019-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 42 412
Personalkostnader 79 520
Avskrivningar 3 041
Summa rörelsekostnader -124 973
Rörelseresultat 8 052
Resultat 2019-12
Resultat före skatt 7 862
Skatt 1 941
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 7 862
Årets resultat 5 921
Jämförelsestörande poster 2019-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 85
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 199
Övriga finansiella kostnader 76
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 862
Bokslutsdispositioner 2019-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12
Balanserade utgifter 15 383
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 520
Summa immateriella anläggningstillgångar 19 903
Materiella anläggningstillgångar 2019-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 1 160
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 2 151
Summa materiella anläggningstillgångar 3 311
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 509
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 509
2019-12
Summa anläggningstillgångar 25 723

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2019-12
Kundfordringar 3 889
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 22 227
Summa kortfristiga fordringar 26 116
Kassa och bank 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 7 331
2019-12
Summa omsättningstillgångar 33 447
Summa tillgångar 59 170

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12
Aktiekapital 66
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 54
Summa bundet eget kapital 120
Fritt eget kapital 2019-12
Balanserat resultat 34 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 5 921
Summa fritt eget kapital 40 542
2019-12
Summa eget kapital 40 662
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2019-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 3 602
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 14 906
Summa kortfristiga skulder 18 508
2019-12
Summa eget kapital och skulder 59 170

Noter

2019-12
Antal anställda 141
Löner till styrelse & VD 2 118
Varav tantiem till styrelse & VD 200
Löner till övriga anställda 56 394
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 18 983
2019-12
Företagsinteckningar 2 250
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2019-12
Kassalikviditet (%) 180,72 %
Soliditet (%) 68,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,34 %
Riskbuffert (%) 12,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 415

Nyckeltal för Zensum AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 124 259 104 694 81 529 32 650
Aktiverat arbete för egen räkning 5 481 4 200 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 206 430 8 800 169
Total omsättning 130 946 109 324 90 329 32 819
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 42 313 22 512 13 966 9 046
Personalkostnader 79 520 60 118 44 931 26 139
Avskrivningar 3 041 182 71 40
Summa rörelsekostnader -124 874 -82 812 -58 968 -35 225
Rörelseresultat 6 046 26 512 31 361 -2 406
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 6 985 26 486 31 338 -2 414
Skatt 1 497 5 959 6 322 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 985 26 486 31 338 -2 443
Årets resultat 5 488 20 527 25 016 -2 415
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 029 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 20 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 90 26 43 37
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 985 26 486 31 338 -2 443
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 29
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 15 383 5 094 0 0
Patent, licenser mm 0 1 659 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 520 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 19 903 6 753 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 160 1 144 357 276
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 2 151 0 5 5
Summa materiella anläggningstillgångar 3 311 1 144 362 281
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 029 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 509 5 009 712 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 639 5 148 751 712
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 25 853 13 045 1 113 993

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 3 792 2 191 3 204 5 927
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 22 183 31 883 21 284 2 213
Summa kortfristiga fordringar 25 975 34 074 24 488 8 140
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 463 7 956 13 164 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 31 438 42 030 37 652 8 140
Summa tillgångar 57 291 55 075 38 765 9 134

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 66 66 120 120
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 19 957 5 148 0 0
Summa bundet eget kapital 20 023 5 214 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 12 782 10 214 346 2 760
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 488 20 527 25 016 -2 415
Summa fritt eget kapital 18 270 30 741 25 362 345
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 38 293 35 955 25 482 465
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 1 320
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1 320
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 616 2 227 1 229 1 331
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 300 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 082 16 893 12 054 6 017
Summa kortfristiga skulder 18 998 19 120 13 283 7 348
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 57 291 55 075 38 765 9 134

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 141 103 75 102
Löner till styrelse & VD 2 118 1 774 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 200 0 0 0
Löner till övriga anställda 56 394 42 225 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 18 983 14 600 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 2 250 2 250 2 250 2 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 2 250 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 1 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 6 100 6 050
Summa ansvarsförbindelser 0 0 6 100 7 050
Beviljad checkräkningskredit 0 0 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 1 181
Utdelning 0 500 10 000 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 165,48 % 219,82 % 283,46 % 110,78 %
Soliditet (%) 66,84 % 65,28 % 65,73 % 5,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,24 % 73,66 % 122,98 % -525,38 %
Riskbuffert (%) 11,88 % 48,00 % 80,63 % -26,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,55 % 25,27 % 38,39 % -7,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 415 427 0 0