Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 176 262 141 535 126 411
Aktiverat arbete för egen räkning 3 379 4 569 5 481
Övriga rörelseintäkter 892 2 703 1 159
Total omsättning 180 533 148 807 133 051
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 43 017 41 932 42 412
Personalkostnader 89 342 85 982 79 520
Avskrivningar 8 526 5 615 3 041
Summa rörelsekostnader -140 885 -133 529 -124 973
Rörelseresultat 39 600 15 276 8 052
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 39 492 15 118 7 862
Skatt 8 571 3 473 1 941
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 39 492 15 118 7 862
Årets resultat 30 921 11 645 5 921
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 322 119 85
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 430 277 199
Övriga finansiella kostnader 0 0 76
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 39 492 15 118 7 862
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 31 626 23 017 15 383
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 69 69 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 4 991 4 520
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 695 28 077 19 903
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 758 857 1 160
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 472 1 836 2 151
Summa materiella anläggningstillgångar 2 230 2 693 3 311
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 509 2 509 2 509
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 509 2 509 2 509
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 36 434 33 279 25 723

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 040 5 859 3 889
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 23 159 21 229 22 227
Summa kortfristiga fordringar 33 199 27 088 26 116
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 38 940 14 357 7 331
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 72 139 41 445 33 447
Summa tillgångar 108 573 74 724 59 170

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 66 66 66
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 54 54 54
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 43 772 40 354 34 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 30 921 11 645 5 921
Summa fritt eget kapital 74 693 51 999 40 542
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 74 813 52 119 40 662
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 3 145 1 591 3 602
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 30 615 21 014 14 906
Summa kortfristiga skulder 33 760 22 605 18 508
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 108 573 74 724 59 170

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 147 147 141
Löner till styrelse & VD 3 699 2 808 2 118
Varav tantiem till styrelse & VD 150 555 200
Löner till övriga anställda 64 002 61 134 56 394
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 19 153 20 194 18 983
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 250 2 250 2 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 213,68 % 183,34 % 180,72 %
Soliditet (%) 68,91 % 69,75 % 68,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 52,79 % 29,01 % 19,34 %
Riskbuffert (%) 35,50 % 19,38 % 12,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,16 % 10,49 % 6,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 461 435 415
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 170 896 140 061 124 259 104 694
Aktiverat arbete för egen räkning 3 379 4 569 5 481 4 200
Övriga rörelseintäkter 892 2 703 1 206 430
Total omsättning 175 167 147 333 130 946 109 324
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 42 615 41 497 42 313 22 512
Personalkostnader 89 342 85 982 79 520 60 118
Avskrivningar 8 526 5 615 3 041 182
Summa rörelsekostnader -140 483 -133 094 -124 874 -82 812
Rörelseresultat 34 636 14 237 6 046 26 512
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 35 551 15 284 6 985 26 486
Skatt 7 420 3 248 1 497 5 959
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 551 15 284 6 985 26 486
Årets resultat 28 131 12 036 5 488 20 527
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 995 0 1 029 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 143 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 80 96 90 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 551 15 284 6 985 26 486
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 31 626 23 017 15 383 5 094
Patent, licenser mm 0 0 0 1 659
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 4 991 4 520 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 626 28 008 19 903 6 753
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 758 857 1 160 1 144
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 472 1 836 2 151 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 230 2 693 3 311 1 144
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 995 0 1 029 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 509 2 509 2 509 5 009
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 732 2 701 2 639 5 148
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 36 588 33 402 25 853 13 045

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 8 275 4 897 3 792 2 191
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 461 3 040 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 730 18 875 22 183 31 883
Summa kortfristiga fordringar 42 466 26 812 25 975 34 074
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 23 206 12 494 5 463 7 956
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 65 672 39 306 31 438 42 030
Summa tillgångar 102 260 72 708 57 291 55 075

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 66 66 66 66
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 31 680 28 062 19 957 5 148
Summa bundet eget kapital 31 746 28 128 20 023 5 214
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 9 800 10 164 12 782 10 214
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 28 131 12 036 5 488 20 527
Summa fritt eget kapital 37 931 22 200 18 270 30 741
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 69 677 50 328 38 293 35 955
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 126 1 585 3 616 2 227
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 300 0
Övriga kortfristiga skulder 29 457 20 795 14 082 16 893
Summa kortfristiga skulder 32 583 22 380 18 998 19 120
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 102 260 72 708 57 291 55 075

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 147 147 141 103
Löner till styrelse & VD 3 699 2 808 2 118 1 774
Varav tantiem till styrelse & VD 150 555 200 0
Löner till övriga anställda 64 002 61 134 56 394 42 225
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 19 153 20 194 18 983 14 600
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 2 250 2 250 2 250 2 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 2 250 2 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 19 973 0 0 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 201,55 % 175,63 % 165,48 % 219,82 %
Soliditet (%) 68,14 % 69,22 % 66,84 % 65,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,02 % 30,37 % 18,24 % 73,66 %
Riskbuffert (%) 34,60 % 20,72 % 11,88 % 48,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,76 % 10,84 % 5,55 % 25,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 461 435 415 427
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!