Zensum AB

556953-5742 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Zensum AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 08 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 81 529 32 650 37 163 18 705
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 800 169 0 13
Total omsättning 90 329 32 819 37 163 18 718
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 966 9 046 9 190 5 946
Personalkostnader 44 931 26 139 28 996 12 124
Avskrivningar 71 40 17 10
Summa rörelsekostnader -58 968 -35 225 -38 203 -18 080
Rörelseresultat 31 361 -2 406 -1 039 637
Resultat 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat före skatt 31 338 -2 414 -1 141 601
Skatt 6 322 0 0 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 31 338 -2 443 -1 128 617
Årets resultat 25 016 -2 415 -1 141 401
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 20 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 43 37 89 20
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 31 338 -2 443 -1 128 617
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 29 -13 -16
Balansräkning 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 357 276 97 52
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 5 5 5 0
Summa materiella anläggningstillgångar 362 281 102 52
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 712 712 712 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 751 712 712 712
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa anläggningstillgångar 1 113 993 814 764

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Kundfordringar 3 204 5 927 1 654 387
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 21 284 2 213 3 872 3 430
Summa kortfristiga fordringar 24 488 8 140 5 526 3 817
Kassa och bank 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 164 0 1 758 890
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa omsättningstillgångar 37 652 8 140 7 285 4 706
Summa tillgångar 38 765 9 134 8 099 5 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Aktiekapital 120 120 120 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 120 120 120 60
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Balanserat resultat 346 2 760 3 901 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 1 000
Årets resultat 25 016 -2 415 -1 141 401
Summa fritt eget kapital 25 362 345 2 760 1 401
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa eget kapital 25 482 465 2 880 1 461
Summa obeskattade reserver 0 0 29 16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 1 320 120 176
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 1 320 120 176
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 56 56
Leverantörsskulder 1 229 1 331 546 928
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 054 6 017 4 468 2 833
Summa kortfristiga skulder 13 283 7 348 5 070 3 817
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Summa eget kapital och skulder 38 765 9 134 8 099 5 470

Noter

2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Antal anställda 75 102 132 61
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 22 558 9 832
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 5 494 1 497
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Företagsinteckningar 2 250 2 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 250 2 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 1 000 1 000 0
Övriga ansvarsförbindelser 6 100 6 050 0 0
Summa ansvarsförbindelser 6 100 7 050 1 000 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 1 181 0 0
Utdelning 10 000 0 0 300
2017-12 2016-12 2016-04 2015-04
Kassalikviditet (%) 283,46 % 110,78 % 143,67 % 123,32 %
Soliditet (%) 65,73 % 5,09 % 35,82 % 26,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,98 % -525,38 % -38,88 % 41,89 %
Riskbuffert (%) 80,63 % -26,77 % -14,54 % 11,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38,39 % -7,60 % -3,27 % 3,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 171 161
Läs mer.