Nyckeltal för Yngvesson Personal och Ledarutveckling AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 496 1 889 1 051 1 064
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 207 84
Total omsättning 1 496 1 889 1 258 1 148
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 247 270 126 152
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 117 76 78 87
Personalkostnader 994 948 873 881
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 358 -1 294 -1 077 -1 120
Rörelseresultat 138 596 180 28
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 318 714 304 81
Skatt 76 153 69 24
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 139 595 180 28
Årets resultat 241 561 235 57
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 139 595 180 28
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 179 119 124 53
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 460 1 340 1 220 1 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 460 1 340 1 220 1 100
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 1 460 1 340 1 220 1 100

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 106 242 122 92
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 137 39 71 97
Summa kortfristiga fordringar 243 281 193 189
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 877 1 101 854 1 020
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 1 119 1 382 1 047 1 209
Summa tillgångar 2 579 2 722 2 267 2 309

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 804 1 344 1 109 1 051
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 241 561 235 57
Summa fritt eget kapital 2 045 1 905 1 344 1 108
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 2 160 2 020 1 459 1 223
Summa obeskattade reserver 190 369 488 612
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 22 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 229 312 320 474
Summa kortfristiga skulder 229 334 320 474
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 2 579 2 722 2 267 2 309

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 100 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 489,08 % 413,77 % 327,19 % 255,06 %
Soliditet (%) 89,18 % 84,20 % 80,22 % 72,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,04 % 25,96 % 9,90 % 1,67 %
Riskbuffert (%) 5,39 % 21,86 % 7,94 % 1,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,29 % 31,50 % 17,13 % 2,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!