Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Xolaris Civil Security AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 060 16 998 8 679
Aktiverat arbete för egen räkning 2 839 416 0
Övriga rörelseintäkter 935 746 14
Total omsättning 20 834 18 160 8 693
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 16 983 14 660 6 628
Personalkostnader 12 199 9 986 3 886
Avskrivningar 23 1 284 663
Summa rörelsekostnader -29 205 -25 930 -11 177
Rörelseresultat -8 911 -8 119 -2 640
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -8 911 -8 119 -2 640
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 911 -8 119 -2 640
Årets resultat -8 911 -8 119 -2 640
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 911 -8 119 -2 640
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 3 255 416 1 249
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 255 416 1 249
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 19 43 78
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 43 78
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 274 459 1 326

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 862 0 286
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 258 2 862 499
Övriga kortfristiga fordringar 1 692 809 241
Summa kortfristiga fordringar 2 812 3 671 1 026
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 480 617 8 317
2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 4 292 4 287 9 343
Summa tillgångar 7 566 4 746 10 670

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 255 416 0
Summa bundet eget kapital 3 305 466 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat -2 514 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 9 000 8 443 9 500
Årets resultat -8 911 -8 119 -2 640
Summa fritt eget kapital -2 425 324 6 860
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 880 790 6 910
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 771 227 134
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 486 0 2 467
Övriga kortfristiga skulder 4 429 3 728 1 159
Summa kortfristiga skulder 6 686 3 955 3 760
2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 7 566 4 746 10 670

Noter

2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 12 11 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 442 7 011 2 809
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 3 461 2 821 1 024
2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 20 500 0 9 500
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 20 500 0 9 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 64,19 % 108,42 % 248,48 %
Soliditet (%) 11,63 % 16,65 % 64,76 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 012,61 % -1 027,72 % -38,21 %
Riskbuffert (%) -117,78 % -171,07 % -24,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -52,23 % -47,76 % -30,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 704 637 255