Nyckeltal för Xalko Aktiebolag

Information 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 663 2 336 1 259 1 325
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 663 2 336 1 259 1 325
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 932 602 374 381
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 966 714 398 432
Personalkostnader 1 067 681 484 709
Avskrivningar 300 316 0 14
Summa rörelsekostnader -3 265 -2 313 -1 256 -1 536
Rörelseresultat 397 23 4 -212
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat före skatt 393 17 2 -213
Skatt 0 4 1 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 393 17 2 -213
Årets resultat 393 14 1 -213
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 6 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 393 17 2 -213
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 044 1 344 1 500 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 044 1 344 1 500 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa anläggningstillgångar 1 044 1 344 1 500 30

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 75 69 74 74
Summa varulager 75 69 74 74
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kundfordringar 30 14 5 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 83 115 88 349
Summa kortfristiga fordringar 113 129 93 349
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 188 29 135 20
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa omsättningstillgångar 376 227 301 443
Summa tillgångar 1 421 1 571 1 801 473

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserat resultat 395 382 381 593
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 393 14 1 -213
Summa fritt eget kapital 788 396 382 380
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital 838 446 432 430
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 127 803 40 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 315 268 0 0
Summa långfristiga skulder 442 1 071 40 0
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 0 0 -19
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 139 55 1 330 61
Summa kortfristiga skulder 140 55 1 330 42
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital och skulder 1 421 1 571 1 801 473

Noter

2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kassalikviditet (%) 215,00 % 287,27 % 17,14 % 878,57 %
Soliditet (%) 58,97 % 28,39 % 23,99 % 90,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,90 % 3,81 % 0,46 % -49,53 %
Riskbuffert (%) 27,25 % 0,93 % 0,08 % -45,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,62 % 0,47 % 0,00 % -16,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!